Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia przyjął projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem. W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym. We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów. Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu. Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu jest poddanie go konsultacjom społecznym.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1223445167891011121132>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Witold Jankowiak
Aktualny zapis programu:
§ 1. Diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego
Proponowane zmiany:
Diagnoza wymaga ponownego przeprowadzenia.
Uzasadnienie:
1. Diagnoza jest bardzo ważnym elementem każdego Programu Współpracy, a zwłaszcza wieloletniego. Dostarcza analizy stanu wyjściowego, pozwala zdefiniować problemy i wyzwania, zawiera rekomendacje dotyczące rozwiązań. Niestety, Diagnoza zawarta w projekcie Programu nie spełnia żadnej z tych funkcji.
2. Diagnoza sprowadza się do przedstawienia danych. Brakuje ich interpretacji, wyciągnięcia wniosków i opracowania rekomendacji. Co więcej, brakuje oceny dotychczasowej współpracy Samorządu Województwa z NGO. Analiza danych zastanych – której w projekcie Programu nie ma – powinna być uzupełniona badaniami jakościowymi, choćby spotkaniami fokusowymi z przedstawicielami różnych grup organizacji.
3. Przykładowo: w diagnozie padają stwierdzenia nt. zasięgu działalności organizacji (63% działa lokalnie w gminie lub powiecie), przedmiotu ich działalności (53% działa w obszarze „sportu, turystyki, rekreacji, hobby”) czy utrzymujących się problemów z rozwojem zawodowym kadry w organizacjach. W treści projektu Programu nie ma żadnego odniesienia nawet do takich suchych danych.
4. Nie sprecyzowano źródeł danych. Z kontekstu można się domyślać, że wykorzystano jakieś dane GUS oraz raport zrealizowany przez Tłoka w 2018 roku (w projekcie Programu nie powołano się na wnioski z tego badania).
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 1. Diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego
Proponowane zmiany:
§ 1. Diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego >> uzupełnienie informacji
Uzasadnienie:
Wbrew tytułowi w tej części projektu wskazane zostały jedynie dane o kondycji III sektora w województwie. Dane o współpracy są raczej śladowe, brakuje tak ważnych kwestii jak liczba organizacji współpracujących z samorządem na przestrzeni ostatnich lat (lat obowiązywania dotychczasowego programu wieloletniego), w tym informacji czy liczba ta zwiększa się czy spada, opisu priorytetowych obszarów współpracy, liczby organizacji realizujących zadania publiczne, liczby organizacji współpracujących w sposób pozafinansowy, skali dofinansowania działań, kwot wniesionego wkładu własnego, utworzonych zespołów międzysektorowych, ciekawych rozwiązań stosowanych w regionie w zakresie współpracy, kondycji ciał przedstawicielskich itp.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
--
Proponowane zmiany:
Dodanie wprowadzenia.
Uzasadnienie:
W dokumencie brakuje wprowadzenia, tj. części wskazującej dlaczego program jest przyjmowany, jaki jest cel tych działań i jaka jest treść programu. Zwłaszcza, że przyjęcie programu wieloletniego nie jest obowiązkiem prawnym.
Brakuje tu również informacji (ogólnej) jaka jest praktyka wcześniejszych działań z tego zakresu, wyników poprzedniego programu wieloletniego.
Brakuje również informacji jak program był opracowywany i przyjmowany (informacje w tym zakresie wskazane w ostatnim rozdziale projektu odnoszą się głównie do procedury, a ważniejszy jest kontekst przyjęcia programu, podmiotów zaangażowanych w jego realizację itp.).

Dodanie wprowadzenia spowoduje, że materiał będzie zdecydowanie przystępniejszy.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
Wszystkie dane zostały opracowane na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS www.bdl.stat.gov.pl [dostępne 01.09.2019]
Proponowane zmiany:
Wskazanie źródła danych
Uzasadnienie:
Wbrew informacji w programie dane pochodzą z "Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim", które nie jest cytowane w projekcie.
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych