Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia przyjął projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem. W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym. We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów. Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu. Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu jest poddanie go konsultacjom społecznym.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<789101112113214115165174181192>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Witold Jankowiak
Aktualny zapis programu:
Zasady współpracy
Proponowane zmiany:
Należy przeformułować opisy sposobu spełniania zasad przez NGO.
Uzasadnienie:
Należy przeanalizować zapisy sposobu wypełniania zasad przez organizacje pozarządowe. W przypadku zasady pomocniczości oraz suwerenności stron opis ich wypełniania przez organizacje pozarządowe nie ma związku treścią danej zasady. W przypadku zasad efektywności uczciwej konkurencji opisy dotyczą raczej zobowiązań organizacji będącej stroną umowy o dofinansowanie.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis programu:
1. Zasadzie pomocniczości:
1) Samorząd województwa wspiera zorganizowane wspólnoty obywateli
w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących także do sfery zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami oraz wspiera ich działalność i realizację zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie.
2) Organizacje deklarują aktywność w samodzielnym wzmacnianiu swoich zasobów osobowych, rzeczowych i dywersyfikowaniu źródeł finansowania.
Proponowane zmiany:
Zasadzie pomocniczości:
1) Samorząd województwa wspiera zorganizowane wspólnoty obywateli
w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów SPOŁECZNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU, w tym należących do sfery zadań publicznych. Współpracuje z organizacjami oraz wspiera ich działalność i realizację zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie. DEKLARUJE poszerzanie zakresu zadań zlecanych społeczeństwu obywatelskiemu i zwiększanie budżetu na ich realizację. W praktyce zasada subsydiarności winna być skorelowana z zasadą efektywności tj. podejściem nastawionym na osiągane rezultaty.
2) Organizacje deklarują aktywność w samodzielnym wzmacnianiu swoich zasobów osobowych, rzeczowych i dywersyfikowaniu źródeł finansowania.
Uzasadnienie:
1) chodzi jak sądzę nie tylko o problemy społeczne, lecz problemy/wyzwania społeczności mieszkańców regionu. Problemy społeczne zawężają podejście.
2) zasada pomocniczości (której kilka definicji i rozumienia przytaczam niżej) ma moim zdaniem dalej idące znaczenie i sens niż zapisany w dokumencie. Rzeczywiste jej stosowanie winno wskazywać filozofię działania samorządu i oczekiwany kierunek rozwijania współpracy samorządu z NGO.

Subsydiarność: nieingerowanie przez jednostki wyższych szczebli w problemy jednostek niższych szczebli w przypadku możliwości rozwiązania tych problemów przez jednostki niższych szczebli (wg SJP).
Zasadę pomocniczości streszczają zdania: tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe oraz tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe.
Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji winno natomiast rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w regionach i raczej w regionach niż w centrum.
Wreszcie w Konstytucji RP.
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych