Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia przyjął projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem. W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym. We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów. Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu. Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu jest poddanie go konsultacjom społecznym.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<5671891011121314115216117>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Witold Jankowiak
Aktualny zapis programu:
paragraf 3 Działania
Proponowane zmiany:
Poszczególne działania należy przeformułować i dookreślić.
Uzasadnienie:
1. Doceniam, że poszczególnym celom przyporządkowano konkretne zadania. W Projekcie Programu nie wskazano jednak celu głównego i celów szczegółowych (co jest wymogiem ustawy o pożytku).
2. Niestety, część działań została sformułowana wysoce nieprecyzyjnie zarówno pod kątem ich istoty jak wskaźników:
a) Cel: Zwiększenie wpływu…
• Zad. 4 - nieprawidłowy wskaźnik (nie wiadomo, o jakie „zdarzenia” chodzi i w jaki sposób owe „zdarzenia” mają mierzyć podjęcie współpracy z lokalnymi RDPP, nie wiadomo też kto miałby tę współpracę podjąć. Działanie pozbawione sensu.
• Zad. 5 - Nie wiadomo kto, co dokładnie i po co, a co więcej - dlaczego w ramach pierwszego celu. Należy usunąć to działanie.
• Zad. 6 – Przyznawanie przez Zarząd Województwa dofinansowania wysokiej liczbie projektów przy jednoczesnym obniżaniu poziomu kwoty dofinansowania (wyraźnie niższej od wnioskowanej) większości z ofert, jest praktyką Urzędu od lat i jest kwestią natury politycznej, a nie zasad. Działanie jest zbędne. Tu trzeba zmiany decyzji politycznej.
b) Cel: Podnoszenie…
• Zad. 1 – Nie wiadomo o konsultacje których dokumentów i planów działań chodzi;
• Zad. 2 – Nie wiadomo jaki jest zakres tematyczny wspólnych szkoleń i w jaki sposób mogą podnieść efektywność działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych
• Zad. 3 – Dostępność takiego wykazu powinna być standardem, nie należy go umieszczać jako działania w programie wieloletnim.
• Zad. 5 – Należy doprecyzować kompetencje, zakres i spodziewane efekty prac zespołów.
• Wniosek: należy założyć konsultacje regulaminów corocznie ogłaszanych konkursów.
c) Cel: Wzmacnianie:…
• Zad. 1 – jest powtórzeniem zad. 2 z celu 2. Należy usunąć.
• Zad. 2 –procedury powinny zostać opracowanie, pilotaż wdrożony, a wnioski wyciągnięte w roku 2022, tak aby konkursy w 2023 mogły być ogłaszane z wykorzystaniem systemu rozliczania przez rezultaty.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 3. Działania
Proponowane zmiany:
§ 3. Działania a formy współpracy >> poprawienie katalogów. weryfikacja ich kompletności
Uzasadnienie:
Nie jest jasne dlaczego w projekcie wyliczono kilka działań dla każdego z trzech celów współpracy, a w kolejnej części projektu wyliczone zostały formy współpracy finansowej i pozafinansowej z katalogiem działań, który nie jest zbieżny/zgodny z działaniami przypisanymi do celów.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 3. Działania
Proponowane zmiany:
§ 3. Działania >> rozwinięcie listy działań
Uzasadnienie:
W projekcie pominięto kilka kwestii, które były i są przedmiotem wspólnych działań samorządu regionu i organizacji w ostatnich latach i pozostają wyzwaniem na lata realizacji programu wieloletniego, np.

(1) wdrożenie metody regrantingu;
(2) nowa perspektywa unijna i dostęp organizacji pozarządowych do środków unijnych (obecnie coraz mocniej i częściej blokowany przez regulacje przyjęte w konkursach);
(3) dalsze wdrożenie metody RLKS w miastach, która w okresie 2014-2020 została implementowana zdecydowanie poniżej oczekiwań III sektora i możliwości regionu;
(4) rozwój narzędzi współpracy, jak RDPP i Sejmik NGO;
i inne
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 3. Działania
Proponowane zmiany:
§ 3. Działania - zweryfikowanie listy działań, w tym ich przypisania do poszczególnych celów
Uzasadnienie:
Działania są kolejnym elementem projektu, który jest niespójny z pozostałymi elementami, a jednocześnie robią wrażenie wersji "roboczej" materiału (niejasne sformułowania, niezweryfikowane przyporządkowanie do celów):

(1) działania 3 i 5 powinny być przypisane do celu 2, nie celu 1,

(2) działanie 6 w celu 1 jest niejasne,

(3) działanie 1 i 5 dla celu 2 powinny być przypisane do celu 1,

(4) działanie 3 i 4 dla celu 2 powinny być przypisane do celu 3,

(5) działania 1 i 4 dla celu 3 powinno być przypisane do celu 2,
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych