Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia przyjął projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem. W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym. We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów. Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu. Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu jest poddanie go konsultacjom społecznym.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<4516789101112113214115165>
przejdź do strony:  
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Witold Jankowiak
Aktualny zapis programu:
Analiza SWOT
Proponowane zmiany:
Analiza SWOT pozbawiona interpretacji nie wnosi nic do treści projektu Programu.
Uzasadnienie:
1. Z tekstu projektu Programu nie wynika co jest przedmiotem tej analizy. I wcale nie jest to oczywiste.
2. Analiza SWOT nie została skomentowana ani podsumowana. Właściwie nie wiadomo co z niej wynika i w jakim celu w ogóle została przeprowadzona. W obecnym kształcie nie wnosi do treści dokumentu kompletnie nic.
3. Problem jest szerszy i nawiązuje do zarzutu wobec Diagnozy. W projekcie Programu nie widać żadnego procesu myślowego, jakiejś kolejności od analizy stanu zastanego przez definicję problemów/wyzwań po propozycje rozwiązań. Paragrafy 2 (cele współpracy) oraz 3 (działania) nie są związane i nie wynikają ani z Diagnozy ani z analizy SWOT. Gdyby te dwa elementy usunąć z projektu, to z punktu widzenia kolejnych paragrafów właściwie trudno było by to zauważyć.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 2. Cele współpracy
Proponowane zmiany:
§ 2. Cele współpracy >> rozszerzenie katalogu celów i zweryfikowanie celów już sformułowanych
Uzasadnienie:
(1) Wydaje się, że cele programu wieloletniego skupiają się na kwestiach drugorzędnych (szczególnie 1 i 2), a nie na istocie podejmowanych działań, jaką jest podnoszenie jakości życia mieszkańców regionu i dążenie do budowania zintegrowanego województwa wykorzystującego swoje zasoby i kompetencje.

(2) W powyższym kontekście powstaje pytanie jaka jest rola programu w kontekście nowo przyjętej Strategii rozwoju województwa.

(3) cel 1 i 2. są mało jasne - kogo tak naprawdę dotyczą (kim jest urząd? dlaczego nie mówi się w programie wieloletnim o samorządzie województwa, a jedynie o jednostce organizacyjnej samorządu? o jakie zadania publiczne chodzi?

(4) cel 3. brzmi "celem współpracy jest wzmacnianie relacji i współpracy" co jest konstrukcją niepoprawną stylistycznie i semantycznie

W tej części dokumentu uwidacznia się jego wewnętrzna niespójność > brak powiązania między wizją a celami, diagnozą a celami.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
§ 2. Cele współpracy
Proponowane zmiany:
§ 2. Cele współpracy
Uzasadnienie:
Z treści projektu nie wynika w jaki sposób ustalono cele programu. Nie wynikają one z części określonej jako diagnostyczna, niemożliwe jest też ustalenie ich związku z analizą SWOT. Np. w części diagnostycznej nie ma żadnych odniesień do niskiego wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu i realizacji polityk publicznych (cel 1). Nie ma w tekście informacji o niskiej, bądź niezadowalającej efektywności działań urzędu i organizacji w realizacji zada publicznych (cel 2).
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
Analiza SWOT
Proponowane zmiany:
Usunięcie analizy i przeprowadzenie nowej analizy z uwagi na niską jakość zaproponowanego materiału
Uzasadnienie:
Zdecydowana większość danych w analizie SWOT jest niejasna.

Co np. oznaczają informacje:

"zagwarantowana minimalna wysokość środków finansowych"
"generator ofert"
"wieloletni program współpracy"
"zmiana prawa"
"zmiana opcji politycznej"
"obniżanie wartości dotacji"
itp.

W analizie są też błędy w zakresie przyporządkowania:

"możliwa synergia działań" to szansa, nie mocna strona
"roszczeniowa postawa niektórych organizacji" to zagrożenie, nie słaba strona
"wzajemna edukacja" to mocna strona, nie szansa
itp.

Przede wszystkim jednak, analiza nie uwzględnia wielu aspektów ważnych dla wzajemnych relacji/w obszarze współpracy, szczególnie w zakresie dotychczasowych doświadczeń i wypracowanych wspólnie rozwiązań (po stronie mocnych stron, ale też po stronie słabych stron), poważnych problemów w rozwijaniu współpracy w oparciu o środki unijne (szczególnie na poziomie szans i zagrożeń).

Analiza pokazuje także słabość diagnozy wpisanej do projektu - informacje z diagnozy nie mają praktycznie żadnego związku z materiałem zawartym w analizie.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
Analiza SWOT
Proponowane zmiany:
Informacja o temacie i celach analizy SWOT
Uzasadnienie:
Brakuje w treści informacji czego dotyczy analiza SWOT. Pojawia się wyłącznie informacja: "Na podstawie dostępnych danych, podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli obydwu sektorów przeprowadzona została analiza SWOT."
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych