Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO 2030 ROKU – STRATEGIA PRZYSPIESZENIA 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął założenia Strategii rozwoju do 2030 roku, dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Konsultacje dokumentu będą trwały do 2 czerwca br.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<12234567891021121213>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Nr strony:
4 i dalsze
Treść uwagi/propozycja zmiany:
Rozszerzenie definicji rozwoju społecznego o element „aktywności obywatelskiej” (i konsekwentne rozszerzenie opisów sytuacji zastanej o element „aktywności obywatelskiej”)
Uzasadnienie uwagi:
Wskazana w „Założeniach…” w części „Idea przyspieszenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” definicja „rozwoju społecznego” wydaje się niewystarczająca wobec wyzwań, ale i deficytów wskazanych w uzasadnieniu do działań w obszarze rozwoju społecznego („Społeczeństwo”). Definicja ta skupia się w praktyce wyłącznie na aspekcie funkcjonowania w wymiarze ekonomicznych/materialnym, a co najdalej w wymiarze kondycji fizycznej („rozwój społeczny – którego celem będzie wyposażenie społeczeństwa w wiedzę, umiejętności oraz postawy sprzyjające długiemu życiu w zdrowiu i dobrej sytuacji materialnej, a jednocześnie stymulujące rozwój nowoczesnej, efektywnej gospodarki”).

Jednocześnie „Założenia…” wskazują główne wyzwanie dla województwa w brzmieniu: „Decydującym zagadnieniem strategii przyspieszenia rozwoju województwa jest konieczność przezwyciężenia problemu wciąż zbyt niskiego poziomu rozwoju społecznego.” Opisane w „Założeniach…” w części „Idea przyspieszenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” deficyty odnoszące się do rozwoju społecznego wskazują na konieczność zmiany w kształceniu dzieci i młodzieży, jak i stworzenie możliwości rozwoju zawodowego.

W tym kontekście zdecydowanie „ginie” w definicji i powiązanych z nią opisach rozwoju społecznego kwestia odnosząca się do aktywności obywatelskiej, rozumianej jako zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, w tym przede wszystkim partycypację publiczną – od udziału w wyborach przez skłonność do podpisywania petycji po pracę na rzecz organizacji społecznych. Nie bez znaczenia jest tu angażowanie się w aktywność organizacji społecznych, które z kolei – co ważne dla wspólnoty regionalnej – podejmować winny działania z zakresu edukacji obywatelskiej, patriotycznej i wspólnotowej, dbałości o poziom mediów i debaty publicznej, kontroli i monitoringu władzy oraz szeroko pojmowana kwestii rodziny i demografii (por. Raport "Aktywność obywatelska w Polsce. Co możemy zrobić?”, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015).

Zainteresowanie sytuacją, losami i powodzeniem regionu rozumianego jako wspólnota wydaje się być wyjściowe zarówno dla wzbudzania wyższych aspiracji, ale też dla funkcjonowania zawodowego i społecznego.
Anna Napiórkowska
Nr strony:
4
Treść uwagi/propozycja zmiany:
Należy wziąć również pod uwagę, że w wyniku pandemii bardzo ucierpi sfera pozarządowa, a mianowicie - organizacje społeczne, a przede wszystkim ich warstwa osobowa - wolontarystyczna. Wskutek długotrwałej izolacji część społeczeństwa zatraciła poczucie wspólnoty, obywatelskości co wpłynie niewątpliwie na obniżenie poziomu angażowania się w życie społeczne. Trudno będzie zatem organizacjom, które działały do tej pory odbudować swoje struktury przede wszystkim w warstwie osobowej, a jeszcze trudniej będzie odbudować relacje społeczne, które niezbędne są do współpracy ze środowiskiem. Nadmienić trzeba, że sektor pozarządowy pełnił do tej pory nie tylko funkcje kulturalne, sportowe czy naukowe ale w znacznej mierze i co warto w tym czasie zauważyć funkcje socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne dla znacznej części społeczeństwa.
Uzasadnienie uwagi:
Warto zauważyć w strukturze społecznej funkcjonowanie trzeciego sektora. Warto wskazać na aktywność społeczną poza wymiarem pracy zarobkowej.
Komentarze ogólne (1) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych