Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
«12345»
nazwaorganizatoraktywność
Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2016-09-19
2016-09-29
Program współpracy Powiatu Rypińskiego z NGO na rok 2017
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Rypinie2016-09-08
2016-09-26
Projekt zmian Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2016-08-08
2016-08-16
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych w związku z tym zachęcamy do przekazania ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2016-07-01
2016-07-29
Tworzymy model wsparcia dla osób z zaburzeniami
Konsultacje innowacyjnego pomysłu wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
komentarzy: 5
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2016-06-30
2016-07-22
Komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania w Mińsku Mazowieckim
Komunikacja miejska
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki2016-06-16
2016-09-30
Protokoły pokonsulatcyjne - budżet obywatelski.
protokoły
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Gryfice2016-06-03
2016-06-10
Konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Gryfice na 2017 rok
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Gryfice2016-05-31
2016-06-03
Projekt zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2016-05-20
2016-06-01
Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Cyfryzacji2016-05-05
2016-06-03
Konsultacje regulaminu konkursu FIO w 2017 roku
Departament Pożytku Publicznego zaprasza zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017r.”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2016-04-01
2016-04-20
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w ramach tzw. regrantingu (zlecania zadań)
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wprowadzając nową formę zlecania zadań, tzw. regranting, upoważniła jednocześnie Ministra do określenia wzoru oferty realizacji zadania, o której mowa w art. 14 ust. 1a. Zmiana delegacji ustawowej spowodowała konieczność określenia nowych ramowych wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2016-02-17
2016-02-29
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).
źródło dokumentu
komentarzy: 26
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2016-02-17
2016-02-29
Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie rzeki"
Lokalna Strategi Rozwoju LGD "Dwie rzeki"
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy2016-02-17
2016-02-22
Ulepsz z nami wniosek i generator wniosków o środki UE w województwie kujawsko-pomorskim
Zbieramy komentarze do procedur, do wzoru wniosku i do „Generatora wniosków” stosowanych w konkursach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zależy nam na opiniach tych, którzy wnioski składali, jak i tych, którzy zrezygnowali z ubiegania się o środki UE.
komentarzy: 26
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2016-02-16
2016-02-25
Konsultacje celów i przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Torunia
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych2016-02-05
2016-02-08
Symulacja ruchu z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych oraz scenariuszy rozwoju w stanie prognozowanym - część IIC
Cześć IIC dokumentu "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu2016-01-11
2016-01-29
Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu dla Obszaru Partnerstwa - część IIB
Cześć IIB dokumentu "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu2016-01-11
2016-01-29
Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu w układzie zewnętrznym - część IIA
Cześć IIA dokumentu "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu2016-01-11
2016-01-29
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2016-2020.
Konsultacje społeczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bydgoskim na lata 2016-2020.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2015-11-30
2015-12-14
Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
Konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016".
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2015-10-08
2015-10-21
Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020
Konsultacje społeczne "Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020".
źródło dokumentu
komentarzy: 8
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2015-10-08
2015-10-21
Konsultacje projektu programu współpracy powiatu rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Starostwo Powiatowe w Rypinie2015-10-01
2015-10-21
Strategia Rewitalizacji Starego Fordonu
Konsultacje założeń do Strategii Rewitalizacji Starego Fordonu w Bydgoszczy.
komentarzy: 6
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju2015-09-28
2015-10-18
Program współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Konsultacje społeczne dokumentu pn. "Program współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".
komentarzy: 0
Ministerstwo Gospodarki2015-09-17
2015-09-28
Konsultacja Założeń do Programu Współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne dokumentu pn. Założenia Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018”. Termin konsultacji 20.10.2015
komentarzy: 7
Ministerstwo Sportu i Turystyki2015-09-08
2015-10-20
Założenia Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019
Konsultacje „Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019”, mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego2015-08-27
2015-09-18
Podręcznik LGD w zakresie RLKS
komentarzy: 16
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2015-08-14
2015-08-20
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2050 ROKU
Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Ministerstwo Gospodarki2015-08-11
2015-09-18
Konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)
Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN jest programem gospodarczym, który obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności gospodarki, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu jej emisyjności.
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Ministerstwo Gospodarki2015-08-11
2015-09-15
Założenia do programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy MG z NGO, 2. Wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na tę współpracę.
komentarzy: 17
Ministerstwo Gospodarki2015-08-05
2015-09-10
Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
źródło dokumentu
komentarzy: 22
Ministerstwo Sprawiedliwości2015-07-10
2015-08-17
Założenia Resortowego Programu „Ekonomia społeczna”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2015-06-29
2015-07-10
Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego2015-06-15
2015-07-08
Regulamin konkursu FIO w 2016 roku
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2015-06-10
2015-06-24
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP)
źródło dokumentu
komentarzy: 14
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2015-06-10
2015-06-30
Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia Część B
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Fundacja „Rozwój UTP”2015-06-08
2015-06-22
Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia Część A
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Fundacja „Rozwój UTP”2015-06-08
2015-06-22
Konsultacje propozycji przebiegu ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie chełmińskim.
komentarzy: 7
Starostwo Powiatowe w Chełmnie2015-05-30
2015-11-30
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 - zakres EFS, Podkarpacie
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego2015-05-22
2015-06-05
Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Trzy Doliny" 2014-2020
komentarzy: 14
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”2015-05-04
2015-05-27
Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
komentarzy: 3
Deloitte2015-04-01
2015-04-22
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz
źródło dokumentu
komentarzy: 19
Urząd Gminy w Dobrczu2015-03-31
2015-04-08
Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim
komentarzy: 9
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie2015-03-30
2015-04-28
Inicjatywa zmiany nazw ulic Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, gen.Z.Beringa, St.Popławskiego i A.Rapackiego
komentarzy: 41
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki2015-03-26
2015-04-10
Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w B-TOF
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Bydgoszczy2015-03-18
2015-04-15
Konsultacje załozeń "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016-2020”
komentarzy: 23
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie2015-02-26
2015-03-26
Pomysł na wolontariat w Solcu Kujawskim
Zapraszamy do komentowania i rozwijania "pomysłu na wolontariat w Solcu Kujawskim". Koncepcję przygotowała grupa mieszkańców Gminy i Miasta Solec Kujawski.
komentarzy: 19
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2015-02-25
2015-03-16
Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego
komentarzy: 8
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2015-02-23
2015-03-09
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2015-01-31
2015-02-17
«12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych