Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
«12345»
nazwaorganizatoraktywność
Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 475/2, 505/5 i 505/6 w Tuchomiu
mpzp dot. działki nr 475/2 w Tuchomie mpzp dot. działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu
komentarzy: 0
Gmina Tuchomie2018-05-18
2018-09-21
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
Konsultacje zapisów konkursowych (otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2019)
źródło dokumentu
komentarzy: 0
BKDS ds. Rekreacji2018-04-24
2018-05-14
Projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych (projekt z 30.01. 2018)
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (projekt z dnia 30 stycznia 2018 r.). Dokument w wersji skierowanej do uzgodnień przed konsultacjami społecznymi.
komentarzy: 5
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2018-02-02
2018-02-08
Projekt Regulaminu konkursu FIO w 2018 roku
Konsultacje społeczne Regulaminu Programu FIO w 2018 roku
komentarzy: 21
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-02-01
2018-02-15
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Lidzbark.
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpiny, gmina Lidzbark.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Gmina Lidzbark2018-01-19
2018-03-07
Konsultacje społeczne dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Konsultacje dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Gmina Biesiekierz2017-12-13
2017-12-31
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, Gmina Szubin.
Konsultacje dwóch wariantów projektu planu miejscowego mają na celu zwiększenie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego oraz realizacji oczekiwań Mieszkańców. Prosimy o wnoszenie uwag poprzez wskazywanie prawidłowych i nieprawidłowych Państwa zdaniem rozwiązań planistycznych.
komentarzy: 3
Urząd Miejski w Szubinie2017-12-11
2017-12-22
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach
Na podstawie Uchwały Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach, Gmina przystąpiła do opracowania planu. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w rejonie ulicy Stargardzkiej, Wojska Polskiego, Ogrodowej i Jana Pawła II. Na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu zgodnie z podjętą ww. uchwałą planuje się uporządkowanie funkcji usługowych [targowiska], mieszkaniowych oraz funkcji produkcyjnej. Dodatkowo rozwiązania wymaga potrzeba miejsc postojowych i obsługi komunikacji poszczególnych terenów wewnątrz kwartałów.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2017-11-30
2017-12-12
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja, Bankowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach
Na podstawie Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. Gmina Pyrzyce przystąpiła do opracowania planu. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie "A-1" ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren Starego Miasta i zespół dawnych wałów i fos wpisany do rejestru zabytków. Na terenie objętym opracowaniem planuje się uporządkowanie funkcji usługowych, mieszkaniowych, mieszanej i rzemiosła. Rozwiązania wymaga potrzeba miejsc postojowych i obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów wewnątrz kwartałów.
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2017-11-30
2017-12-12
Zmiana Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.
źródło dokumentu
komentarzy: 4
Ministerstwo Rozwoju2017-11-29
2017-12-01
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Zbójno do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno. Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań.
komentarzy: 21
Gmina Zbójno2017-11-23
2017-12-22
Dokumenty LGD Miasto Włocławek
Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące dokumenty: 1) Lokalna Strategia Rozwoju 2) Regulamin Rady wraz z załącznikami: 3) Kryteria wyboru operacji i grantów 4) Procedura wyboru operacji w ramach LSR
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek2017-11-14
2017-12-07
Projekt Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2017-10-26
2017-11-10
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skórcz
Konsultacje społeczne (uwagi i wnioski do) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skórcz
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Urząd Miejski w Skórczu2017-10-26
2017-11-30
Prace związane z przygotowaniem projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY MONIUSZKI W BRANIEWIE OBEJMUJĄCEGO KOMPLEKS DAWNEJ STADNINY
Ankieta (pytania do konsultowanego dokumentu) związana z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki w Braniewie obejmującego kompleks dawnej stadniny
komentarzy: 6
Gmina Miasta Braniewa2017-10-21
2017-12-23
Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia
Zachęcamy mieszkańców do składania uwag oraz propozycji zagospodarowania działek objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia.
komentarzy: 0
Gmina Cedynia2017-10-18
2017-12-17
Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków unijnych
Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje projektu zmian "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2017-10-12
2017-10-25
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kuajwski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2017-10-03
2017-10-31
Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru położonego w miejscowości Marzęcice
Konsultacje dot. przygotowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice (gm. Kurzętnik).
komentarzy: 50
Gmina Kurzętnik2017-10-02
2017-11-14
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta
Konsultacje zagospodarowania fragmentu Dobrego Miasta zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Fabryczną i granicą administracyjną miasta.
komentarzy: 7
Gmina Dobre Miasto2017-09-28
2017-10-31
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta
Konsultacje zagospodarowania fragmentu Dobrego Miasta zlokalizowanego pomiędzy ulicami Olsztyńską, Cmentarną, Jeziorańską i granicą administracyjną miasta.
komentarzy: 8
Gmina Dobre Miasto2017-09-28
2017-10-31
Konsultacje Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 15 do 30 września 2017 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2017-09-26
2017-09-30
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Starostwo Powiatowe w Rypinie serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu rypińskiego do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Rypinie2017-09-14
2017-09-29
Konsultacje Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Bydgoszczy2017-09-14
2017-10-02
Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Ostatni etap konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" to konsultacje pisemne, które trwają do 15 września br.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Urząd Miasta Torunia2017-09-08
2017-09-15
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ostrowo
Konsultacje społeczne dot. przygotowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ostrowo obejmującego teren plaży i jej najbliższe otoczenie.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Płużnica2017-09-06
2017-09-20
Dobre konsultacje, dobry plan Gminy Książki
W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w myśl której wprowadzono ograniczenia dotyczące lokalizacji budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej (dziesięciokrotność wysokości elektrowni). Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań, które przyczynią się do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki.
źródło dokumentu
komentarzy: 23
Gmina Książki2017-07-31
2017-08-31
Konsultacje zmiany procedur i kryteriów wyboru grantów i operacji
Konsultacje: 1. Kryteria wyboru operacji i grantów 2. Procedura wyboru operacji
źródło dokumentu
komentarzy: 19
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek2017-07-24
2017-08-23
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany dla obszaru położonego przy ulicy Warmińskiej w Barcianach
Naszym celem jest przeprowadzenie konsultacji dotyczących proponowanej zmiany uchwalonego w 2010 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane przy ulicy Warmińskiej, w północno-zachodniej części miejscowości Barciany. Obecnie przedmiotowy teren jest użytkowany rolniczo, docelowo ma tam powstać placówka Straży Granicznej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
źródło dokumentu
komentarzy: 28
Gmina Barciany2017-07-24
2017-09-11
Zbieranie opinii dotyczących planu miejscowego dla Nawry (świetlica dla Bogusławek)
Jesteś mieszkańcem Bogusławek lub Nawry? Napisz swoje uwagi i wnioski do m.p.z.p., miej bezpośredni wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.
komentarzy: 0
Urząd Gminy w Chełmży2017-07-07
2017-07-21
Strategia Rozwoju Torunia do 2020 roku (aktualizacja)
Konsultacje aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku. Konsultacje trwają do 30 czerwca br.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Torunia2017-06-20
2017-06-30
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowej części Lisewa
Zapraszamy mieszkańców Gminy Lisewo, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, inwestorów, organizacje pozarządowe, służby i straże, emerytów i rencistów oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowej części Lisewa. Możecie Państwo wyrazić swoje zdanie w zakresie koncepcji wypracowanej przez interesariuszy planu w ramach przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i spacerów badawczych w kwietniu 2017 roku.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Urząd Gminy w Lisewie2017-06-08
2017-06-29
Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.
Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek, przedsiębiorców, emerytów i rencistów, NGO, inwestorów oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Bisztynek2017-05-04
2017-10-05
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
Konsultacje projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2017-04-24
2017-05-04
Konsultujemy Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na kolejne 4 lata!
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2017-04-04
2017-04-14
Program finansowy wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej
Konsultacje projektu "Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy2017-02-02
2017-02-15
Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną - konsultacje modelu wsparcia
Konsultacje modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanego przez cztery organizacje pozarządowe - Fundację Arkadia, Fundację Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych - we współpracy z prawie 30-osobowym zespołem eksperckim, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
komentarzy: 14
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2017-01-30
2017-02-20
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2017-01-17
2017-01-31
Rekomendacje działań na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim
Zestaw propozycji dot. różnych aspektów udzielania wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, tzw. młodzieży NEET. Do konsultowania tych propozycji zapraszamy ludzi młodych, ich rodziny i bliskich oraz osoby i instytucje pracujące z młodymi ludźmi.
komentarzy: 10
Fundacja Stabilo2016-11-08
2016-11-28
Projekt Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Sportu i Turystyki2016-11-04
2016-11-22
Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. warm-maz.
Niniejszy dokument zawiera zestaw wstępnych rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim.
komentarzy: 0
Fundacja Aktywizacja2016-10-31
2016-11-11
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2016-10-17
2016-10-31
Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim
Niniejszy dokument zawiera zestaw rekomendacji zwiększających zakres i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na podkarpackim rynku pracy . Rekomendacje zostały opracowane w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! . Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Realizatorem projektu jest Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.
źródło dokumentu
komentarzy: 17
Fundacja Aktywizacja2016-10-07
2016-10-18
Konsultacje programu współpracy Ministerstwa Rozwoju z NGO
Program współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2016-10-06
2016-10-24
Konsultacje Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2016-09-29
2016-11-03
Program Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2016-09-19
2016-09-29
Program współpracy Powiatu Rypińskiego z NGO na rok 2017
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Rypinie2016-09-08
2016-09-26
Projekt zmian Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2016-08-08
2016-08-16
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych w związku z tym zachęcamy do przekazania ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2016-07-01
2016-07-29
Tworzymy model wsparcia dla osób z zaburzeniami
Konsultacje innowacyjnego pomysłu wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
komentarzy: 5
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2016-06-30
2016-07-22
«12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych