Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
«12345»
nazwaorganizatoraktywność
Projekt programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO bezpośrednio odpowiada na kluczowe bariery rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-06-29
2018-07-05
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO
Projekt rozporządzenia określa tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-06-29
2018-07-12
Konsultacje programu "Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"
Konsultacje społeczne rządowego Programu, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-06-29
2018-07-05
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH LSR DLA MIASTA TORUNIA
Konsultacje procedur oraz kryteriów oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"2018-06-13
2018-06-20
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Elgiszewo - PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ - TO CZAS I MIEJSCE ABYŚ ZABRAŁ GŁOS
Konsultacje dotyczą zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin w części wsi Elgiszewo
komentarzy: 10
Gmina Ciechocin2018-05-24
2018-06-30
Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 475/2, 505/5 i 505/6 w Tuchomiu
mpzp dot. działki nr 475/2 w Tuchomie mpzp dot. działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu
komentarzy: 0
Gmina Tuchomie2018-05-18
2018-09-21
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych
Konsultacje zapisów konkursowych (otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2019)
źródło dokumentu
komentarzy: 0
BKDS ds. Rekreacji2018-04-24
2018-05-14
Projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych (projekt z 30.01. 2018)
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (projekt z dnia 30 stycznia 2018 r.). Dokument w wersji skierowanej do uzgodnień przed konsultacjami społecznymi.
komentarzy: 5
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2018-02-02
2018-02-08
Projekt Regulaminu konkursu FIO w 2018 roku
Konsultacje społeczne Regulaminu Programu FIO w 2018 roku
komentarzy: 21
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-02-01
2018-02-15
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny, gmina Lidzbark.
Konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpiny, gmina Lidzbark.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Gmina Lidzbark2018-01-19
2018-03-07
Konsultacje społeczne dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Konsultacje dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Gmina Biesiekierz2017-12-13
2017-12-31
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, Gmina Szubin.
Konsultacje dwóch wariantów projektu planu miejscowego mają na celu zwiększenie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego oraz realizacji oczekiwań Mieszkańców. Prosimy o wnoszenie uwag poprzez wskazywanie prawidłowych i nieprawidłowych Państwa zdaniem rozwiązań planistycznych.
komentarzy: 3
Urząd Miejski w Szubinie2017-12-11
2017-12-22
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach
Na podstawie Uchwały Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Stargardzkiej w Pyrzycach, Gmina przystąpiła do opracowania planu. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w rejonie ulicy Stargardzkiej, Wojska Polskiego, Ogrodowej i Jana Pawła II. Na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu zgodnie z podjętą ww. uchwałą planuje się uporządkowanie funkcji usługowych [targowiska], mieszkaniowych oraz funkcji produkcyjnej. Dodatkowo rozwiązania wymaga potrzeba miejsc postojowych i obsługi komunikacji poszczególnych terenów wewnątrz kwartałów.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2017-11-30
2017-12-12
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja, Bankowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach
Na podstawie Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. Gmina Pyrzyce przystąpiła do opracowania planu. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie "A-1" ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren Starego Miasta i zespół dawnych wałów i fos wpisany do rejestru zabytków. Na terenie objętym opracowaniem planuje się uporządkowanie funkcji usługowych, mieszkaniowych, mieszanej i rzemiosła. Rozwiązania wymaga potrzeba miejsc postojowych i obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów wewnątrz kwartałów.
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2017-11-30
2017-12-12
Zmiana Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.
źródło dokumentu
komentarzy: 4
Ministerstwo Rozwoju2017-11-29
2017-12-01
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Zbójno do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno. Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań.
komentarzy: 21
Gmina Zbójno2017-11-23
2017-12-22
Dokumenty LGD Miasto Włocławek
Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące dokumenty: 1) Lokalna Strategia Rozwoju 2) Regulamin Rady wraz z załącznikami: 3) Kryteria wyboru operacji i grantów 4) Procedura wyboru operacji w ramach LSR
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek2017-11-14
2017-12-07
Projekt Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2017-10-26
2017-11-10
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skórcz
Konsultacje społeczne (uwagi i wnioski do) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skórcz
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Urząd Miejski w Skórczu2017-10-26
2017-11-30
Prace związane z przygotowaniem projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY MONIUSZKI W BRANIEWIE OBEJMUJĄCEGO KOMPLEKS DAWNEJ STADNINY
Ankieta (pytania do konsultowanego dokumentu) związana z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Moniuszki w Braniewie obejmującego kompleks dawnej stadniny
komentarzy: 6
Gmina Miasta Braniewa2017-10-21
2017-12-23
Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia
Zachęcamy mieszkańców do składania uwag oraz propozycji zagospodarowania działek objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia.
komentarzy: 0
Gmina Cedynia2017-10-18
2017-12-17
Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków unijnych
Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje projektu zmian "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020".
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2017-10-12
2017-10-25
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kuajwski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2017-10-03
2017-10-31
Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru położonego w miejscowości Marzęcice
Konsultacje dot. przygotowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice (gm. Kurzętnik).
komentarzy: 50
Gmina Kurzętnik2017-10-02
2017-11-14
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta
Konsultacje zagospodarowania fragmentu Dobrego Miasta zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Fabryczną i granicą administracyjną miasta.
komentarzy: 7
Gmina Dobre Miasto2017-09-28
2017-10-31
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta
Konsultacje zagospodarowania fragmentu Dobrego Miasta zlokalizowanego pomiędzy ulicami Olsztyńską, Cmentarną, Jeziorańską i granicą administracyjną miasta.
komentarzy: 8
Gmina Dobre Miasto2017-09-28
2017-10-31
Konsultacje Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 15 do 30 września 2017 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2017-09-26
2017-09-30
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Starostwo Powiatowe w Rypinie serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu rypińskiego do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Rypinie2017-09-14
2017-09-29
Konsultacje Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Bydgoszczy2017-09-14
2017-10-02
Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Ostatni etap konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" to konsultacje pisemne, które trwają do 15 września br.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Urząd Miasta Torunia2017-09-08
2017-09-15
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ostrowo
Konsultacje społeczne dot. przygotowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ostrowo obejmującego teren plaży i jej najbliższe otoczenie.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Płużnica2017-09-06
2017-09-20
Dobre konsultacje, dobry plan Gminy Książki
W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w myśl której wprowadzono ograniczenia dotyczące lokalizacji budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej (dziesięciokrotność wysokości elektrowni). Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań, które przyczynią się do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki.
źródło dokumentu
komentarzy: 23
Gmina Książki2017-07-31
2017-08-31
Konsultacje zmiany procedur i kryteriów wyboru grantów i operacji
Konsultacje: 1. Kryteria wyboru operacji i grantów 2. Procedura wyboru operacji
źródło dokumentu
komentarzy: 19
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek2017-07-24
2017-08-23
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany dla obszaru położonego przy ulicy Warmińskiej w Barcianach
Naszym celem jest przeprowadzenie konsultacji dotyczących proponowanej zmiany uchwalonego w 2010 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane przy ulicy Warmińskiej, w północno-zachodniej części miejscowości Barciany. Obecnie przedmiotowy teren jest użytkowany rolniczo, docelowo ma tam powstać placówka Straży Granicznej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
źródło dokumentu
komentarzy: 28
Gmina Barciany2017-07-24
2017-09-11
Zbieranie opinii dotyczących planu miejscowego dla Nawry (świetlica dla Bogusławek)
Jesteś mieszkańcem Bogusławek lub Nawry? Napisz swoje uwagi i wnioski do m.p.z.p., miej bezpośredni wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.
komentarzy: 0
Urząd Gminy w Chełmży2017-07-07
2017-07-21
Strategia Rozwoju Torunia do 2020 roku (aktualizacja)
Konsultacje aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku. Konsultacje trwają do 30 czerwca br.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Torunia2017-06-20
2017-06-30
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowej części Lisewa
Zapraszamy mieszkańców Gminy Lisewo, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, inwestorów, organizacje pozarządowe, służby i straże, emerytów i rencistów oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowej części Lisewa. Możecie Państwo wyrazić swoje zdanie w zakresie koncepcji wypracowanej przez interesariuszy planu w ramach przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i spacerów badawczych w kwietniu 2017 roku.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Urząd Gminy w Lisewie2017-06-08
2017-06-29
Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.
Zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek, przedsiębiorców, emerytów i rencistów, NGO, inwestorów oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Bisztynek2017-05-04
2017-10-05
Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
Konsultacje projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2017-04-24
2017-05-04
Konsultujemy Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na kolejne 4 lata!
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2017-04-04
2017-04-14
Program finansowy wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej
Konsultacje projektu "Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy2017-02-02
2017-02-15
Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną - konsultacje modelu wsparcia
Konsultacje modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanego przez cztery organizacje pozarządowe - Fundację Arkadia, Fundację Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych - we współpracy z prawie 30-osobowym zespołem eksperckim, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
komentarzy: 14
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2017-01-30
2017-02-20
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2017-01-17
2017-01-31
Rekomendacje działań na rzecz aktywizacji osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim
Zestaw propozycji dot. różnych aspektów udzielania wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, tzw. młodzieży NEET. Do konsultowania tych propozycji zapraszamy ludzi młodych, ich rodziny i bliskich oraz osoby i instytucje pracujące z młodymi ludźmi.
komentarzy: 10
Fundacja Stabilo2016-11-08
2016-11-28
Projekt Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Sportu i Turystyki2016-11-04
2016-11-22
Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. warm-maz.
Niniejszy dokument zawiera zestaw wstępnych rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim.
komentarzy: 0
Fundacja Aktywizacja2016-10-31
2016-11-11
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2016-10-17
2016-10-31
Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Podkarpackim
Niniejszy dokument zawiera zestaw rekomendacji zwiększających zakres i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na podkarpackim rynku pracy . Rekomendacje zostały opracowane w ramach projektu Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja! . Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Realizatorem projektu jest Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.
źródło dokumentu
komentarzy: 17
Fundacja Aktywizacja2016-10-07
2016-10-18
Konsultacje programu współpracy Ministerstwa Rozwoju z NGO
Program współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rozwoju2016-10-06
2016-10-24
Konsultacje Programu Rozwoju Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2023
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2016-09-29
2016-11-03
«12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych