Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
 12345»
nazwaorganizatoraktywność
Konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 - 2024” w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2022-02-23
2022-03-03
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Gmina Dobra Szczecińska2022-02-14
2022-03-22
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk jest przygotowanie terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową i magazynowo -składową. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 78 ha.
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Miasto i Gmina Pasłęk2021-12-10
2022-01-31
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku
Prace planistyczne w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku.
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Miasto i Gmina Pasłęk2021-12-10
2022-01-31
Konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego - rejon ul. 3-go Maja
Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Miejska Ostróda2021-11-30
2022-01-04
Konsultacje społeczne dot. Miejscowego planu zagospod. przestrzennego Kulig, Swiniarca Zajaczkowa
Konsultacje społeczne 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. msc Kuligi o pow. ok. 240 ha z obszarem chronionego krajobrazu oraz Natury 2000 - Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, Gmina Grodziczno. Najwazniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - umozliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III - uporządkowanie ładu przestrzennego 2. Świniarc - pow. ok. 60 ha - Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Swiniarc, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - uporządkowanie ładu przestrzennego 3. Zajączkowo - pow. ok. 70 ha - obszar chronionego krajobrazu - Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zajączkowo, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umożliwienie wprowadzenia uporządkowania zabudowy na terenie obszaru chronionego - umożliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Grodziczno2021-11-05
2021-12-06
Projekt programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 14 października 2021 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-10-04
2021-10-14
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2021-09-17
2021-10-01
Projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2021-09-14
2021-10-11
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SARNOWO
Plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo obejmuje obszar położony w miejscowości Sarnowo w granicach Parku Kulturowego.
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Lubraniec2021-09-01
2021-10-31
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego LUBRANIEC PARCELE/DOBIERZYN
Plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele, obejmuje obszar położony w miejscowości Dobierzyn oraz Lubraniec Parcele w centralnej części gminy Lubraniec, przy granicy z Miastem.
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Lubraniec2021-09-01
2021-10-31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
Konsultacje projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie2021-08-13
2021-08-31
Kolejne konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2021-2025
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 28 lipca przyjął II wersję projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskeigo z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach udziału w konsultacjach, uwagi mozna składać na formularzu konsultacyjnym i przesyłać na adres email ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2021 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-28
2021-08-10
Konsultacje projektu "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025"
Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-27
2021-08-16
Konsultacje projektu "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025"
Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-27
2021-08-16
Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji).
komentarzy: 0
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2021-07-09
2021-08-16
Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno
Gmina Brzeżno konsultuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Brzeżno2021-07-01
2021-08-20
Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mielno w gminie Grunwald
Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mielno w gm. Grunwald.
komentarzy: 0
Gmina Grunwald2021-06-28
2021-07-29
Konsultacje w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobrcz
Gmina Dobrcz podjęła: 1. Uchwałę Nr XXII/271/2009 z dnia 30 września 2009 roku 2. Zasadność dokonania zmiany studium wynika z potrzeby posiadania przez gminę aktualnego dokumentu określającego politykę przestrzenną Dobrcza, służącego jako podstawa do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Dobrcz2021-06-21
2021-09-21
Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowal
Konsultacje społeczne projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowal
komentarzy: 32
Gmina Kowal2021-06-01
2021-06-30
Projekt ustawy o ekonomii społecznej
Projekt ustawy o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów i instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2021-05-25
2021-06-18
Konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+
Konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-03-18
2021-04-08
Darowizny "pół na pół" - propozycja zasad rozliczania darowizn przekazywanych organizacjom pozarządowym
Konsultacje propozycji dot. zmian rozliczania darowizn przekazywanych dla organizacji pozarządowych przez osoby fizyczne. Rozwiązanie jest pomysłem reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych uczestniczących w Forum Dobrego Prawa, inicjatywie prowadzonej przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.
komentarzy: 2
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2021-02-09
2021-02-22
Konsultacje Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
źródło dokumentu
komentarzy: 35
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-02-03
2021-02-15
"Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu" - edycja 2021 -2023: konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert
Zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023.
źródło dokumentu
komentarzy: 47
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-11-05
2020-11-12
"Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu" - edycja 2021 -2023: konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert
Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-11-05
2020-11-12
Konsultacje społeczne w Szprudowie
Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo. Gmina Gniew uczestniczy w projekcie grantowym pt.: „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
komentarzy: 7
Gmina Gniew2020-10-12
2020-10-26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Miłki
Konsultacje dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części miejscowości Miłki, obręb geodezyjny Miłki.
źródło dokumentu
komentarzy: 8
Gmina Miłki2020-10-05
2020-11-30
Konsultacje projektu "Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024"
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-09-17
2020-09-30
Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2020-09-17
2020-10-16
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z ngo.
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-09-17
2020-10-05
Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Konsultacje projektu rczonego Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-09-14
2020-09-28
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Miasto i Gmina Koronowo2020-09-09
2020-09-24
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Konsultacje "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030".
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2020-08-27
2020-09-28
Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku
Konsultacje projektu "Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+".
źródło dokumentu
komentarzy: 23
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-08-26
2020-09-03
Konsultacje „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 - 2024"
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-08-21
2020-09-04
"Planowanie z mieszkańcami" - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego południowo - wschodniej części miejscowości Osiek
Celem konsultacji jest zabranie opinii interesariuszy do wstępnych założeń MPZP obszaru pd.-wsch. części miejscowości Osiek oraz wprowadzenie mieszkańców w procesy konsultacyjne.
źródło dokumentu
komentarzy: 4
Urząd Gminy Osiek2020-06-08
2020-07-15
Konsultacje Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2020-05-26
2020-06-05
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+
źródło dokumentu
komentarzy: 25
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-05-20
2020-06-02
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu
Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu
komentarzy: 6
Urząd Miejski w Grudziądzu2020-04-20
2020-04-30
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
komentarzy: 12
Urząd Miejski w Grudziądzu2020-04-17
2020-04-30
Konsultacje Regulaminu konkursu "Granty jubileuszowe"
Zapraszamy do konsultowania "Regulaminu konkursu "Granty jubileuszowe" - konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
komentarzy: 8
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2020-04-02
2020-04-09
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Partnerów Regionalnych KS
źródło dokumentu
komentarzy: 45
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-02-24
2020-02-28
Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji MOSiR w Mińsku Mazowieckim
Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie mogli wypowiedzieć się za pośrednictwem organizacji pozarządowych, przedkładamy projekt Zarządzenia pod opinie mieszkańców za pośrednictwem konsultacji internetowych.
komentarzy: 0
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki2019-12-19
2019-12-22
Konsultacje społeczne w ramach realizacji uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka
Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka.
źródło dokumentu
komentarzy: 11
Urząd Miasta Malborka2019-12-04
2019-12-31
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Rakowiec oraz Jaźwiska, w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew
Konsultacje pierwszej koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Rakowiec i Jaźwiska Koncepcja - stan na dzień 02.12.2019 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Gniew2019-12-03
2019-12-31
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miejski w Grudziądzu2019-11-19
2019-12-18
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu.
Weź udział w konsultacjach społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miejski w Grudziądzu2019-11-19
2019-12-18
Aktualizacja „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023”
Konsultacje aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Torunia2019-10-03
2019-10-18
Rozporządzenie ws. wzorów ofert, umów i sprawozdań z zadań publicznych
Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego2019-10-03
2019-10-15
 12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych