Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).
Organizator konsultacji: Ministerstwo Gospodarki
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12394567389101112131>
Komentarze (9)
użytkownikkomentarz
Marta Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Tworzenie polityk publicznych i aktów prawnych
Ad. 4
Tak, jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców jesteśmy zainteresowani współpracą z MG w tworzeniu i dostosowaniu aktów prawnych. W zakresie: pozyskania opinii przedsiębiorców do nowych lub zmienianych aktów prawnych, organizowania spotkań z przedstawicielami MG, którzy przedstawiliby proponowane zmiany. Należy jednak przewidzieć rozsądne harmonogramy czasowe tego typu działań.

Patronaty
Ad. 1 Wypromować to narzędzie aby organizacje pozarządowe miały świadomość istnienia tego narzędzia  . Usprawnić proces ich przyznawania.
Ad.2 Patronat powoduje podniesienie rangi wydarzenia.
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Patronaty
1. Sam patronat nic nie daje. Prestiż to wbrew pozorom niewielka pomoc. Podkreślam z cała mocą, że próby nawiązania kontaktu z pracownikami MG i zachęcenia ich np. do przyjazdu do miast wojewódzkich są karkołomne i wołają o pomstę do nieba. Maile bez odpowiedzi, niesłowność w kwestii terminów, a jak już się dodzwonisz, to o konkret trudno... Patronat powinien oznaczać choćby przyjazd przedstawiciela MG na spotkanie/konferencję/debatę. To nie musi być przecież minister, ale ekspert, który wniesie merytoryczny wkład. Inny przykład: analizy eksperckie, którymi posługuje się MG. Chyba nie wszystkie są tajne, co nie? Taki konkretny tekst w np. materiałach konferencyjnych dla przedsiębiorców - to już coś znaczy.
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Tworzenie polityk publicznych i aktów prawnych
1. Organizacje, a szerzej – obywatele – chętnie wezmą udział w tych pracach: na etapie diagnozy problemów i określania możliwych rozwiązań. To może być pomysł na konkurs tudzież zlecanie zadań NGO.
2. Nie da się zapewnić takiej reprezentatywności. III sektor jest zbyt różnorodny. Zespół - jeśli dobrze rozumiem – będzie szukał kontaktu z organizacjami, a spodziewam się, że przyjdzie mu ten kontakt utrzymywać, czasem wręcz narzucać się organizacjom, od których chce coś dla siebie wyciągnąć. Zakładam, że Zespół - w porozumieniu np. z federacjami i sieciami ngo - tworzył będzie sieć kontaktów.
4. A w jakim się da z MG współpracować, do czego będą chcieli nas dopuścić?
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Pytania o charakterze ogólnym
1. Pomocnym byłby dostęp do informacji nad czym aktualnie MG pracuje. Najczęściej dowiadujemy się o tym post factum.
2. To chyba szerszy temat. Nie znamy szczegółów zadań MG, aby na to pytanie odpowiedzieć. Realizacja Programu współpracy winna doprowadzić do określenia obszarów potencjalnej współpracy.
4. Konsultacje społeczne, ale takie prowadzone ze szczerą intencją, aby dowiedzieć się, co obywatele na dany temat myślą. Organizacje umieją takie konsultacje prowadzić. Promocja eksportu i polskich inwestycji za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem organizacji polonijnych. Edukacja ekonomiczna – cokolwiek z tego zakresu MG robi.
Marta PLaster
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Dodatkowe działanie:
Proponuję także, aby misje gospodarcze, konferencje, spotkania eksporterów etc., którym patronuje ministerstwo miały zawsze swój element obywatelski.
Marta PLaster
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Tworzenie polityk:
1. Powierzanie organizacjom prowadzenie procesów konsultacji.
2. Zastosować zasady dla wyłonienia przedstawicieli NGO do KM
3. Oddziaływanie na sposób i zakres funkcjonowaia NGO
4. Dostosowania przepisów o przedsiębiorczości socjalnej/ekonomii społecznej - to zadanie dla ministra gospodarki, nie pracy
Marta PLaster
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Pytania ogólne
1. Jasne komunikaty o działaniach ministerstwa (takie jak przekazywane są mediom - proste i pokazujące kogo dotyczą skutki proponowanych rozwiązań)
2-3
Promocja eksportu. Wzmocnienie misji gospodarczych. Przez powierzenie zadań do realizacji i udział w działaniach ministerstwa.
Rozwiązanie i usystematyzowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO - wspólne.
Rozwiązanie i usystematyzowanie przepisów o prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego.
Edukacja ekonomiczna (gospodarcza)
4. Jak wyżej
Krzysztof SWPPG
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
1. Rzetelne infermacje na ten temat i przyzjazne narzędzie konsultacji.
2. Zakres działalność NGO jest nieograniczony zatem zakładam, że większość działąń MG może być wspierana czy realizowana we współpracy z NGO. Może to być zarówno rynek pracy jak i eksport/import az do energetyki. Głównie byłyby to zadania o charakterze promocyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, doradczym czy pośrednictwa finansowego. Oranizacje lokalne utrzymują bliższy kontakt z przedsiębiorstwami i mająć "dostęp" do MG mogłyby współnie z nim organizować spotkania w lokalnych społecznościach gospodarczych.
3. Wszystkie działania wymienone w pkt 3. są realizowane na codzień przez organizacje którą reprezentuje. Dla przykładu promocja przedsiębiorczosci - Konkurs na biznespolan dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych; innowacje, konkurencyjność i eksport - spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty dla przedsiębiorców.
4. Informacje na te są nieco rozproszone i trudno jest je znaleść jednak jest wielespójnych obszarów i jeszcze kilka może powstac w trakcie prac nad konsultacjami.
Krzysztof SWPPG
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
1. Rzetelne infermacje na ten temat i przyzjazne narzędzie konsultacji.
2. Zakres działalność NGO jest nieograniczony zatem zakładam, że większość działąń MG może być wspierana czy realizowana we współpracy z NGO. Może to być zarówno rynek pracy jak i eksport/import az do energetyki. Głównie byłyby to zadania o charakterze promocyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, doradczym czy pośrednictwa finansowego. Oranizacje lokalne utrzymują bliższy kontakt z przedsiębiorstwami i mająć "dostęp" do MG mogłyby współnie z nim organizować spotkania w lokalnych społecznościach gospodarczych.
3.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych