Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY DOBRCZ

Zachęcamy do uwag i komentarzy w sprawie ww. dokumentu. Będzie on podstawą organizowania konsultacji społecznych w Gminie Dobrcz w kolejnych latach.
Organizator konsultacji: Urząd Gminy w Dobrczu
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12>
Komentarze (9)
użytkownikkomentarz
Marlena Marlena
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§3 pkt 2
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Wójt podaje do publicznej wiadomości  ....tablicy ogłoszeń i stronie internetowej oraz Biuletynie  ....
UZASADNIENIE:
wydaje mi się że większość ludzi korzysta jednak z internetu i ogłoszenie wyników konsultacji w tej formie będzie korzystne dla mieszkańców gminy. Niemniej jednak nie należy pomijać wartości zwyczaju a tablice ogłoszeń na terenach gminnych są dość powszechnie używane szczególnie przez osoby starsze. Jednocześnie pozostawienie lub może wprowadzić chaos i niechęć do "poszukiwań" informacji.
Marlena Marlena
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§1
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
konsultacje - rozumie się  ...
UZASADNIENIE:
Skoro zawarta zostaje definicja gminy, mieszkańca, rady i organizacji może należy także ustalić co rozumiemy przez konsultacje
Marlena Marlena
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§1 pkt 2
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Mieszkańcach - rozumie się przez to mieszkańców gminy  ......
UZASADNIENIE:
czy mieszkaniec to osoba posiadająca meldunek w gminie Dobrcz  ? W czasach gdy ludzie nie mieszkają w miejscu swojego zameldowania warto to uściślić aby nie pominąć osób, które rzeczywiście mają "swoje centrum życiowe" w tej gminie choć nie są w niej zameldowane. Czy mieszkaniec musi być pełnoletni czy wystarczy by miał skończone X lat?
Joanna
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
par. 2
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
konsultacje (...) przeprowadza się w wypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  / w sprawach, których przeprowadzenie nakazują przepisy prawa.
UZASADNIENIE:
Nie jest wskazane na podstawie jakiej ustawy mają być przeprowadzone konsultacje, może warto nie określać konkretnie jednego aktu prawnego.
Jan M. Grabowski
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§4.1.
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Proponuję, aby Rada Gminy była także organizatorem/realizatorem konsultacji.
UZASADNIENIE:
Proponuję, aby Rada Gminy była także organizatorem/realizatorem konsultacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, a pozwala na większą obiektywność i niezależność, by mieszkańcy mogli występować z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji także do Rady Gminy. Dzięki temu Rada realizowałaby konsultacje, co w niektórych sytuacjach może być nawet wskazane.
Jan M. Grabowski
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§4.1.
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Doprecyzowanie zadań Rady w kontekście konsultacji.
UZASADNIENIE:
W tej części dokumentu mowa jest o tym, że Rada Gminy może inicjować konsultacje, ale w dalszej części mowa jest o tym, że wykonawcą (realizatorem) zawsze jest wójt. Nie wydaje mi się, aby dokument był spójny w tym miejscu. Np. Rada proponuje zrealizowanie konsultacji, ale Wójt odrzuca wniosek?
Jan M. Grabowski
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
§3.1.
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Zamienić "przeprowadzane poprzez" na "przeprowadzane w formule" lub "przeprowadzane w formie"
UZASADNIENIE:
W tej części wymienione zostały formy prowadzenia konsultacji, a nie to kto je realizuje, stąd proponuję stylistyczne doprecyzowanie tego fragmentu.
toruński NGO
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
par. 3.2
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
Proponuję wprowadzenie obligatoryjności publikacji wyników konsultacji przynajmni8ej na stronie internetowej.
UZASADNIENIE:
Wywieszanie wyników na tablicy ogłoszeń to mocne ograniczenie zasięgu informacji zwrotnej i transparentności procesu.
Bardzo dobry pomysł z uzasadnieniem do uwag!
W ustępie jest literówka "Publicznych", powinno być "Publicznej".
toruński NGO
CZĘŚĆ DOKUMENTU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA (ROZDZIAŁ, PARAGRAF, USTĘP, PUNKT):
Par. 2
TREŚĆ PROPONOWANEJ UWAGI:
"W wypadkach przewidzianych ustawą" cytat z ustawy o samorządzie gminnym warto rozbudować.
UZASADNIENIE:
Cytat jest mało czytelny dla mieszkańca - o jaką ustawę chodzi? Jakie to są ważne sprawy dla Gminy?
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych