Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU GMINY DOBRA.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest dokumentem planistycznym, który określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawę sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Obecnie na terenie gminy obowiązuje zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/291/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra wynika z konieczności jego aktualizacji i wprowadzenia spójności jego ustaleń z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, programami i raportami, które uległy zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z przeprowadzoną Oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, podjętej uchwałą Nr XXVI/351/2017 Rady Gmina Dobra z dnia 14 września 2017 r., zapisy obowiązującego Studium w wielu aspektach prawnych oraz przede wszystkim w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, stały się nieaktualne i powinny zostać zmienione. Ponadto, dokument ten należy dostosować do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, procesów demograficznych oraz zamierzeń inwestycyjnych. Jednocześnie ustalenia Studium wymagają aktualizacji wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany te dotyczą przede wszystkim uwzględnienia obszarów specjalnej ochrony, problematyki odnawialnych źródeł energii, czy ochrony przeciwpowodziowej. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Zapraszamy  mieszkańców  do aktywnego włączenia się w tworzenie Studium, Państwa opinie, sugestie i uwagi mogą mieć wpływ na ostateczną formę opracowywanego dokumentu i wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy Dobra. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału.  
Organizator konsultacji: Gmina Dobra Szczecińska
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123415678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (2) pokaż
Załączniki (2)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych