Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KROSNO I SAKÓWKO

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk jest przygotowanie terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową i magazynowo -składową. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 78 ha.   Tereny przewidziane do objęcia opracowaniem wymagają określenia spójnych rozwiązań przestrzennych, szczególnie w zakresie ich przeznaczenia na cele zgodne z aktualnie obowiązującym dokumentem "Studium" oraz uwzględniających ich położenie w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-usługowej, przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt ludzi, a także  w stosunku do lokalizacji  terenów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Rozwiązania te zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami w sposób priorytetowy muszą uwzględniać konieczność ochrony tych terenów pod względem negatywnego oddziaływania planowanego zagospodarowania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, a w szczególności wszelkich działań i planów związanych z ich zagospodarowaniem na cele intensywnej produkcji zwierzęcej w tym przemysłowych ferm hodowli.
Organizator konsultacji: Miasto i Gmina Pasłęk
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
132345>
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Agnes G
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie ma zgody społeczności na zakład przemysłowy, który z rolnictwem nie ma nic wspólnego - to będzie tylko produkcja drobiowa
Twoje sugestie zmian:
Nie ma zgody społeczności na zakład przemysłowy, który z rolnictwem nie ma nic wspólnego - to będzie tylko produkcja drobiowa
Uwagi:
Nie ma zgody społeczności na zakład przemysłowy, który z rolnictwem nie ma nic wspólnego - to będzie tylko produkcja drobiowa
Paweł G
Pierwotne brzmienie zapisu:
nie chcemy kurników
Twoje sugestie zmian:
będzie śmierdziało, nie po to się tam budujemy aby nam śmierdziało
Uwagi:
żadnych kurników
Janusz Janusz
Pierwotne brzmienie zapisu:
proszę aby nie było możliwości zapisania w planie budowy ferm kurzych czy innych podobnych, smród będzie tylko
Twoje sugestie zmian:
proszę aby nie było możliwości zapisania w planie budowy ferm kurzych czy innych podobnych, smród będzie tylko
Uwagi:
proszę aby nie było możliwości zapisania w planie budowy ferm kurzych czy innych podobnych, smród będzie tylko
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (3)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych