Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE DOBRCZ

Gmina Dobrcz podjęła: 1. Uchwałę Nr XXII/271/2009 z dnia 30 września 2009 roku 2. Zasadność dokonania zmiany studium wynika z potrzeby posiadania przez gminę aktualnego dokumentu określającego politykę przestrzenną Dobrcza, służącego jako podstawa do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument zmiany studium obejmuje teren zawarty w granicach administracyjnych gminy i dotyczy ustaleń określonych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmian w studium dokonano w zakresie aktualizacji części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczono kierunki zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Zarówno część tekstowa, jak i część graficzna zmiany studium stanowią nową edycję dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrcz”. Na dzień opracowania IPK projekt Studium jest na etapie powtórnych uzgodnień. Gmina Dobrcz położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim. Sąsiaduje od zachodu z gminą Koronowo, od południa z gminą Osielsko, od południowego-wschodu z miastem Bydgoszcz, od wschodu z gminą Dąbrowa Chełmińska oraz z gminą Unisław, a od północy z gminą Pruszcz. Z gminami Dąbrowa Chełmińska oraz Unisław granica biegnie na rzece Wisła i gmina Dobrcz nie posiada z nimi bezpośredniego połączenia lądowego. Pod względem fizyczno-geograficznym, gmina leży w większości w strefie wysoczyznowej, ale w niewielkiej części w strefie zboczy wysoczyzny oraz doliny rzecznej. Zasadnicza część gminy należy – wg podziału fizycznogeograficznego Polski Jerzego Kondrackiego - do mezoregionu Wysoczyzny Świeckiej (314.73), ale skrajna wschodnia – Dolinę Fordońską (314.83). Są to więc mezoregiony wchodzące w skład makroregionów Pojezierza Południowopomorskie i Dolina Dolnej Wisły - w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. Odległość z siedziby gminy do centrum Bydgoszczy nie przekracza 20 km. Bezpośrednie sąsiedztwo Bydgoszczy jest ważnym uwarunkowaniem rozwoju – gmina Dobrcz łączy funkcje rolnicze (związane z dobrymi predyspozycjami dla gospodarki rolnej, notowanymi w większości obszaru gminy) z funkcjami podmiejskimi - czyli uzależnieniem od dojazdów do pracy do Bydgoszczy. Gmina Dobrcz nie należy do obszarów najsilniej zurbanizowanych, ale od około dwóch dekad obserwuje się większe natężenie procesów urbanizacji - w tym czasie gmina należy do obszarów o dosyć szybko rosnącej liczbie mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo Bydgoszczy skutkuje dobrym zapleczem w zakresie wszelkiego rodzaju usług. Gmina pełni zróżnicowane funkcje społeczno-gospodarcze. Są to przede wszystkim: funkcja rolnicza, funkcja mieszkaniowa, funkcja gospodarcza związana z wytwórczością, rzemiosłem, magazynami i składami, funkcja rekreacyjna. Przez teren gminy biegną także korytarze infrastrukturalne (drogi, linie kolejowe, elektroenergetyka) związane z obsługą Bydgoszczy lub związane z sieciami znaczenia międzyregionalnego i międzynarodowego. Część gminy objęta jest systemem ochrony przyrody (funkcja ochronna). Gmina cechuje się niewielkim zalesieniem, a lasy nie tworzą zwartych powierzchni. Gmina sąsiaduje jednak z dużymi kompleksami leśnymi w gminach Koronowo i Osielsko. Głównym celem jest diagnoza problemów i potrzeb społeczności na obszarach objętych opracowaniem oraz podniesienie wiedzy mieszkańców na temat możliwości i ograniczeń wynikających z dokumentu planistycznego, jakim jest Studium oraz planów miejscowych, które będą uchwalane w przyszłości. Dla uzyskania oczekiwanych efektów upowszechnienia znaczenia Studium wśród mieszkańców gminy, wzrostu świadomości i włączenia szerokiego grona interesariuszy zaplanowano kilka różnych form – metod konsultacji społecznych: Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych: B.1. konsultacje pisemne (korespondencyjne – nadsyłanie uwag/propozycji/opinii) B.2. konsultacje on-line z wykorzystaniem platformy stacja-konsultacja.pl C2. punkt konsultacyjny (stacjonarny i mobilny) D1. spotkania konsultacyjne (dyskusja publiczna w Dobrczu, jedno duże spotkanie)   Powyższe techniki zostały wybrane w celu urozmaicenia procesu konsultacji. Różne techniki pozwolą dotrzeć do szerszej i bardziej zróżnicowanej grupy mieszkańców.
Organizator konsultacji: Gmina Dobrcz
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych