Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia przyjął projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko – pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zleciło w ramach otwartego konkursu ofert badanie potencjału trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, którego wyniki stanowiły punkt wyjścia do prac nad wieloletnim programem. W czerwcu 2020 roku powstał wstępny harmonogram prac nad wieloletnim programem, który był aktualizowany w miarę potrzeb. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 r. odbyły się wybory do składu „Zespołu ds. opracowania „Wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”. Zespół docelowo składał się z 20 osób, w tym 10 osób reprezentujących III sektor (5 osób wybranych z przedstawicieli Sejmiku NGO) i (5 osób wybranych w wolnych wyborach) oraz z 10 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – praktyków reprezentujących komórki ściśle związane z realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również osób z głosem doradczym. We wrześniu 2020 r. odbyło się pierwsze (jeszcze w tradycyjnej formie) dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego powstała wizja programu na rok 2025, oraz diagnoza współpracy sektora pozarządowego z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, zawierająca także przeprowadzoną podczas warsztatów analizę SWOT. Zespół dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy między sektorami i tym samym ustalił, w jakim kierunku powinny zmierzać zapisy programowe. Podczas spotkania wypracowano również cel główny i cele szczegółowe, w oparciu o które realizowane będą działania programowe, będące konsekwencją założonych celów. Na przełomie października i listopada 2020 r. odbyły się kolejne trzy spotkania o charakterze warsztatowym (w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 odbyły się w formie on-line), podczas których m.in. przeanalizowano dokumenty strategiczne województwa. Wypracowano również działania służące realizacji założonych wcześniej celów, oraz określono w zgodności ze strategią rozwoju województwa priorytetowe obszary zadań publicznych. Kolejnym etapem było przygotowanie ostatecznej wersji projektu wieloletniego programu. Kolejnym etapem pracy nad projektem dokumentu jest poddanie go konsultacjom społecznym.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12234456718910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Witold Jankowiak
Aktualny zapis programu:
Uwaga ogólna dotycząca projektu programu
Proponowane zmiany:
Projekt należy przygotować jeszcze raz przede wszystkim w oparciu o profesjonalnie przygotowaną Diagnozę.
Uzasadnienie:
Diagnoza nie spełnia metodologicznych kryteriów poprawności (o tym piszę dalej w komentarzach szczegółowych), a co za tym idzie - zaproponowane działania nie odpowiadają (de facto niezdiagnozowanym) wyzwaniom, problemom, oczekiwaniom III sektora w regionie.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis programu:
Budżet przeznaczany na realizację Programu w kolejnych latach. wskazuje konkretne planowane kwoty,
Proponowane zmiany:
Oprócz planowanego poziomu finansowania Programu w ujęciu kwotowym można dodać odniesienie do wartości % budżetu województwa, czy dochodów województwa. Dodając zapis, że poziom finansowania nie mniej niż np. 2% budżetu województwa.
Uzasadnienie:
Wówczas konkretnie zaakcentowana byłaby wartość programu, jego znaczenie w realizacji wizji rozwoju regionu do 2030 roku, wpisanie w strategie branżowe. Realnie wzrastałaby rola III sektora jako partnera we współpracy.
Przed ponad 10 laty takie rozwiązania pojawiały się przy tworzeniu programu współpracy, a miałem okazję pracować w zespole, który go wspóltworzył.
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych