Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI MIŁKI

Konsultacje dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodsrowania dla części miejscowości MIłki, obręb geodezyny Miłki. Załącznikiem do konsultacji jest mapa - koncepcja graficzna MPZP oraz załącznik tekstowy - koncepja zapisów MPZP. Konsultacje mają na celu zebranie jak największej liczy wniosków oraz opinii do projektu dotyczących: 1. Ujętych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, 2. Zapisów dotyczących przeznaczenia działek w MPZP, 3. Zapisów dotyczących części nadjeziornej MPZP. Chcemy otrzymać informacje zwrotną składajacą się zakresu jakiego dotyczy uwaga z ewnentualnym wskazaniem strony lub paragrafu wraz z uzasadnieniem oraz propozycją zminy zapisu.      
Organizator konsultacji: Gmina Miłki
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (8)
użytkownikkomentarz
Edyta Olszewska
Komentarz / uwaga / propozycja:
Proszę o zwiększenie szerokości dróg istniejących i projektowanych.
Uzasadnienie:
proszę o poszerzenie dróg ze względu na trudności komunikacyjne wynikające z gabarytów istniejącej infrastruktury technicznej.
Marcin Kornacki
Komentarz / uwaga / propozycja:
Czy można ująć teren zielony przy jeziorze jako teren ogólnodostępnym dla mieszkańców Miłek  ?
Uzasadnienie:
Brak plaży w miejscowości Miłki
Magdalena Iwko
Komentarz / uwaga / propozycja:
Proszę o wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy w strefie ochronnej jeziora.
Uzasadnienie:
Z uwagi na bogata zieleń przy linii brzegowej jeziora proszę o ujęcie zapisów uniemożliwiających jej zniszczenie.
Anna Anna
Komentarz / uwaga / propozycja:
Czy nie można poszerzyć zakresu planu do całej ul. Zielonej?
Uzasadnienie:
Ujęcie ulicy Zielonej pozwoli na objęcie prawem zabudowy działek sąsiadujących bezpośrednio z obszarem.
Andrzej Wrona
Komentarz / uwaga / propozycja:
Ujęcie w planie zapisu zakazu budowy infrastruktury uciążliwej dla mieszkańców
Uzasadnienie:
Brak takiego zapisu może spowodować zmniejszenie atrakcyjności terenu  .
Witold Masiak
Komentarz / uwaga / propozycja:
Proszę o wprowadzenie zapisu możliwości realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uzasadnienie:
Jeżeli wybudowanie kanalizacji z nie określonych przyczyn stało by się nie możliwe lub przeciągało się w czasie proszę o wprowadzenie alternatywnych zapasów.
Jadwiga Jadwiga Baniewsa
Komentarz / uwaga / propozycja:
Proszę o ujęcie zapisu dotyczącego lokalizacji odnawialnych źródeł energii na użytek własny.
Uzasadnienie:
Obecnie opłacalny, pod względem finansowym i korzyści dla środowiska, jest montaż paneli fotowoltaicznych lub przydomowych wiatraków przeznaczonych na użytek własny.
Rafał Rafa
Komentarz / uwaga / propozycja:
ujecie w zapisach możliwość lokalizacji indywidualnych źródeł wody.
Uzasadnienie:
Z uwagi na obawy co do stanu sieci wodociągowej i jej wydajności należny uwzględnić alternatywne rozwiązanie umożliwiając odciążenie siec w razie konieczności.
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych