Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI" - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI OSIEK

Celem konsultacji jest zabranie opinii interesariuszy do wstępnych założeń MPZP obszaru pd.-wsch. części miejscowości Osiek oraz wprowadzenie mieszkańców w procesy konsultacyjne. W Gminie Osiek nie było dotąd prowadzonych rozbudowanych procesów partycypacyjnych. Udział w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” jest okazją do promocji wśród mieszkańców konsultacji społecznych oraz aktywności obywatelskiej. Stąd na etapie „Informowanie” zaplanowano wykorzystanie kilku kanałów komunikacji innowacyjnych w skali gminy.Celem opracowania wyżej opisanego aktu planistycznego jest pozyskanie gruntów w obrębie miejscowości Osiek z głównym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Gmina Osiek boryka się z problemem zabudowy, gdyż większość terenów to grunty klasy III. Finalizacja Miejscowego Planu w przyjętym zakresie rozwiązała by ten problem na lata i zapewniła znaczny rozwój naszej Gminy.  
Organizator konsultacji: Urząd Gminy Osiek
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Roman Osiek
Czy mają Państwo uwagi co do zaproponowanego przeznaczenia gruntów?:
brak uwag
Czy na terenie objętym planem powinny się znaleźć grunty przeznaczone na tereny rekreacyjne, zieleni urządzonej, infrastrukturę sportową lub techniczną (np. przepompownie ścieków, parking)?:
Tak, powinny znajdować się tam jak największe tereny zieleni.
Prosimy o opinie do zaproponowanego układu dróg: ich przebiegu, szerokości (10 m), linia zabudowy od drogi (6 m), konieczność wykupu przez Gminę gruntów prywatnych pod drogi, etc.:
Przebieg i szerokość dróg są prawidłowe.
Czy mają Państwo sugestie co do powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych?:
Nowo wydzielane działki powinny być > niż 8 arów.
Prosimy o opinie dotyczące charakterystyki nowo budowanych budynków (np. powierzchnia zabudowy, konstrukcja dachu, wysokość).:
Dachy 2 lub 4 spadowe, wysokość budynków do 11 m.
Jaka powinna zostać określona charakterystyka budynków usługowych (np. sklepy, zakłady fryzjerskie, bary) i gospodarczych (np. garaże, wiaty)?:
Budynki pod drobne nieuciążliwe usługi.
Jaka powinna zostać wyznaczona minimalna wartość powierzchni biologicznie czynnej dla nowo wydzielonych działek (wyrażona w procentach powierzchni działki)?:
powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%
Inne Państwa opinie bądź uwagi:
Większa ilość terenów parkingowych niezbędna dla osób przyjezdnych.
Monika Mieszkanka
Czy mają Państwo uwagi co do zaproponowanego przeznaczenia gruntów?:
Typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest prawidłowa z dopuszczeniem drobnych nieuciążliwych usług
Czy na terenie objętym planem powinny się znaleźć grunty przeznaczone na tereny rekreacyjne, zieleni urządzonej, infrastrukturę sportową lub techniczną (np. przepompownie ścieków, parking)?:
Tak
Prosimy o opinie do zaproponowanego układu dróg: ich przebiegu, szerokości (10 m), linia zabudowy od drogi (6 m), konieczność wykupu przez Gminę gruntów prywatnych pod drogi, etc.:
Gmina powinna wykupić grunty pod drogi dojazdowe, gdyż wiele działek z terenu objętego planem nie posiada obsługi komunikacyjnej
Czy mają Państwo sugestie co do powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych?:
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek nie powinna być mniejsza od 7 arów.
Prosimy o opinie dotyczące charakterystyki nowo budowanych budynków (np. powierzchnia zabudowy, konstrukcja dachu, wysokość).:
Wysokość budynków maksymalnie do 12 m
Jaka powinna zostać określona charakterystyka budynków usługowych (np. sklepy, zakłady fryzjerskie, bary) i gospodarczych (np. garaże, wiaty)?:
Drobne usługi bez uciążliwych zakładów typu usługi spawalnicze, cynkownie itp.
Jaka powinna zostać wyznaczona minimalna wartość powierzchni biologicznie czynnej dla nowo wydzielonych działek (wyrażona w procentach powierzchni działki)?:
30%
Inne Państwa opinie bądź uwagi:
Wydzielenie terenów pod parkingi
Karol Mieszkaniec
Czy mają Państwo uwagi co do zaproponowanego przeznaczenia gruntów?:
Nie
Czy na terenie objętym planem powinny się znaleźć grunty przeznaczone na tereny rekreacyjne, zieleni urządzonej, infrastrukturę sportową lub techniczną (np. przepompownie ścieków, parking)?:
Powinien zostać wygospodarowany większy teren pod parkingi oraz zieleń urządzoną.
Prosimy o opinie do zaproponowanego układu dróg: ich przebiegu, szerokości (10 m), linia zabudowy od drogi (6 m), konieczność wykupu przez Gminę gruntów prywatnych pod drogi, etc.:
Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem jest prawidłowa
Czy mają Państwo sugestie co do powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych?:
Powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna być nie mniejsza od 8 arów.
Prosimy o opinie dotyczące charakterystyki nowo budowanych budynków (np. powierzchnia zabudowy, konstrukcja dachu, wysokość).:
Wysokość budynków nie powinna przekraczać 11 m
Jaka powinna zostać określona charakterystyka budynków usługowych (np. sklepy, zakłady fryzjerskie, bary) i gospodarczych (np. garaże, wiaty)?:
Brak
Jaka powinna zostać wyznaczona minimalna wartość powierzchni biologicznie czynnej dla nowo wydzielonych działek (wyrażona w procentach powierzchni działki)?:
Minimum 30 %
Inne Państwa opinie bądź uwagi:
Brak
Mieszkanka Osieka
Czy mają Państwo uwagi co do zaproponowanego przeznaczenia gruntów?:
Nie mam uwag
Czy na terenie objętym planem powinny się znaleźć grunty przeznaczone na tereny rekreacyjne, zieleni urządzonej, infrastrukturę sportową lub techniczną (np. przepompownie ścieków, parking)?:
Obszar przeznaczony na tereny rekreacyjne i zielone jest za mały. Proponuję powiększyć jego obszar dwukrotnie.
Prosimy o opinie do zaproponowanego układu dróg: ich przebiegu, szerokości (10 m), linia zabudowy od drogi (6 m), konieczność wykupu przez Gminę gruntów prywatnych pod drogi, etc.:
Nie
Czy mają Państwo sugestie co do powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych?:
Nie
Prosimy o opinie dotyczące charakterystyki nowo budowanych budynków (np. powierzchnia zabudowy, konstrukcja dachu, wysokość).:
Wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 15 metrów.
Jaka powinna zostać określona charakterystyka budynków usługowych (np. sklepy, zakłady fryzjerskie, bary) i gospodarczych (np. garaże, wiaty)?:
Nie mam uwag
Jaka powinna zostać wyznaczona minimalna wartość powierzchni biologicznie czynnej dla nowo wydzielonych działek (wyrażona w procentach powierzchni działki)?:
60 %
Inne Państwa opinie bądź uwagi:
Nie mam innych uwag
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych