Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WZORÓW OFERT I RAMOWYCH WZORÓW UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ WZORÓW SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Projekt Rozporządzenia obejmuje zmiany we wzorze oferty realizacji zadań publicznych, min. zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych rejestrowych organizacji, przy opisie poszczególnych działań oferent będzie miał możliwość dokonania analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji konkretnego działania, wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego, dodano do tabeli kosztorysu kolumny określającej numer lub nazwę działania, którego dotyczy dany koszt oraz konieczność wskazania przez oferenta źródła finansowania tego kosztu. Zrezygnowano z oddzielnej tabeli przedstawiającej przewidywane źródła finansowania zadania publicznego (ich wartość ogółem i procentowy udział w całkowitym koszcie zadania). Ww. wartości zostały przeniesione do kosztorysu (pkt IV.6 oferty). Wszystkie zmiany zostały opisane w Uzasadnieniu do Rozporządzenia.  
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12394567891031112133>
przejdź do strony:  
Komentarze (9)
użytkownikkomentarz
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
10.Informację o wcześniejszej działalności
Proponowane zmiany:
Warto dodać np. z ostatnich 2-3 lat przed złożeniem oferty.
Uzasadnienie:
1. Doprecyzujemy wymagania.
2. Ograniczone zostaną dość powszechne tendencje do opisywania zbyt wielu działań, niekiedy niezwiązanych z ofertą oraz odległych w czasie.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
6. Planowany kosztorys...
Proponowane zmiany:
1) Proponuję dodać kolumnę NAZWA JEDNOSTKI (np. sztuka, miesiąc)
2) Ilość jednostek proponuję zastąpić LICZBĄ JEDNOSTEK
Uzasadnienie:
Ułatwiajmy tworzenie i ocenę ofert.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
9. Zasoby kadrowe
Proponowane zmiany:
Warto dodać informację o personelu własnym (stałych współpracownikach, wolontariuszach) oraz personelu przewidywanego do zaangażowania w ramach zadania.
Uzasadnienie:
Posiadany personel jest atutem Oferenta, jego wartościowym zasobem, który może być korzystnie punktowany podczas oceny. Jednocześnie pozwoli nakreślić specyfikę zasobów organizacji.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
3. Zakładany cel...
Proponowane zmiany:
Proponuję sugestię nazwania przez Oferenta co jest:
a) celem głównym zadania publicznego...
b) jakie są jego cele szczegółowe
Uzasadnienie:
To konsekwencja myślenia projektowego: jeśli analizuję i nazywam potrzeby i problemy odbiorców oraz wskazuję te, którymi chcę się zająć w projekcie, to dostrzegam ich złożoność i niemal zawsze wyróżniam pewne kategorie/sfery problemów. Powinien więc odpowiedzieć na nie w przemyślany sposób - nakreślając pozytywne zmiany, które ma przynieść realizacja oferty. Czyli cele szczegółowe.

To z pozoru większe wymagania wobec Oferenta, lecz porządkujące planowanie projektu. Także dla kolejnych pól oferty - działań i rezultatów.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
IV. Opis zadania..., 2. Diagnoza...
Proponowane zmiany:
Jeśli nie ma instrukcji opisującej zasady wypełniania oferty, to proponuję w nagłówku każdego pola dodać krótkie uszczegółowienie o wymaganej zawartości informacji wpisywanych w danym polu. Na przykład:

2. Diagnoza... - np. Proszę przedstawić problemy i potrzeby odbiorców zadania, na które odpowiada niniejsza oferta. Wskaż główne problemy, ich przyczyny i skutki. Napisz dlaczego konieczne jest oddziaływanie na te negatywne zjawiska. Analizę należy oprzeć o aktualne i rzetelne dane ogólnodostępne, w tym statystyczne oraz dane własne (np. badania ilościowe i jakościowe, ankietowe itp.). Przytaczane dane muszą być adekwatne do obszaru realizacji zadania (merytorycznie, geograficznie) oraz aktualne (najpóźniej z okresu dwóch lat poprzedzających złożenie oferty).
Uzasadnienie:
Instrukcja lub wprowadzenie opisowe do każdego pola powinno jasno nakreślić wymagany zakres informacji i sposób ich przedstawienia w ofercie. Jasne zasady to prostsze i bardziej świadome aplikowanie, a także ocena ofert. Takowe dodatkowe informacje stałyby się swoistym wprowadzeniem do stworzenia karty oceny, która winna być integralną częścią regulaminu konkursowego.
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
IV. Opis zadania, 2. Diagnoza potrzeb...
Proponowane zmiany:
Ponieważ potrzeba to nie to samo, co problem warto dodać diagnozę problemów np. "Diagnoza problemów i potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania...".
Uzasadnienie:
Zasadniczo najczęściej metodologia projektowa podpowiada analizę problemów (drzewko problemowe), a także analizę celów jako metodę tworzenia projektów. Warto, by wzór oferty/wniosek był odzwierciedleniem elementów projektu (PCM).
Janusz Wiśniewski
Aktualny zapis:
II. Dane oferenta, pkt. 1. Nazwa...
Proponowane zmiany:
Proponuję wariant wprowadzania wymaganych informacji w odrębnych podpunktach lub okienkach (nazwa, forma, KRS, adres itd.)
Uzasadnienie:
Ułatwi to wpisywanie danych, podniesie przejrzystość oferty - sprzyjać będzie wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji.
Ewa
Aktualny zapis:
Pkt 4: Przy opisie działań oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka...
Proponowane zmiany:
Niepotrzebne, jeśli nie wpływa na wartość oferty
Uzasadnienie:
Jeżeli analiza ryzyka ma wpłynąć na wartość oferty, wówczas niefortunnym jest czasownik 'może'.
Jeśli natomiast nie ma to żadnego wpływu, jest to niepotrzebne
Ewa
Aktualny zapis:
Nazwa oferenta, forma prawna, numer KRS...
Proponowane zmiany:
Nazwa oferenta  .................
Forma prawna  ....................
numer KRS  ....................
etc
Uzasadnienie:
Dotychczasowa forma wskazywała wyraźnie, jak dane pole wypełnić. Teraz w jednym polu zamieszczone są różne informacje- co stanie się w przypadku pominięcia którejkolwiek?
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych