Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego stacja-konsultacja.pl

§1 Przedmiot regulacji

1. Regulamin serwisu stacja-konsultacja.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu stacja-konsultacja.pl oraz prawa i obowiązki: administratora serwisu, organizatorów konsultacji oraz uczestników konsultacji i innych użytkowników serwisu.
2. Administratorem serwisu stacja-konsultacja.pl oraz jego wyłącznym właścicielem jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń (NIP: 956-227-18-84; REGON: 340759291; KRS: 0000356535).
3. Serwis internetowy stacja-konsultacja.pl został opracowany w ramach projektu „Wysoka jakość konsultacji społecznych” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
4. Organizatorem konsultacji w serwisie może być zarejestrowana jako organizator konsultacji osoba prawna (w tym instytucje publiczne: państwowe i samorządowe wraz z jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe) lub grupa nieformalna.
5. Uczestnikiem konsultacji może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się w serwisie jako uczestnik konsultacji.
6. Przedmiotem konsultacji mogą być założenia lub projekty aktów prawnych (w tym prawa lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego) oraz innych dokumentów lub rozwiązań ważnych dla społeczeństwa.
7. Wszyscy użytkownicy serwisu stacja-konsultacja.pl są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności organizatorzy konsultacji oraz uczestnicy konsultacji, a rejestracja w serwisie stacja-konsultacja.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownicy (w tym w szczególności podczas rejestracji) wpisują dane zgodne z prawdą.


§2 Zasady użytkowania serwisu stacja-konsultacja.pl

1. Serwis stacja-konsultacja.pl jest dostępny dla użytkowników sieci Internet pod adresem internetowym stacja-konsultacja.pl.
2. Korzystanie z serwisu stacja-konsultacja.pl jest bezpłatne.
3. Organizowanie konsultacji:
a. Publikowanie dokumentów do konsultacji wymaga rejestracji użytkownika jako organizatora konsultacji.
b. Proces rejestracji organizatora konsultacji wymaga podania danych identyfikacyjnych i osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko osoby wprowadzającej dane, nazwę, adres i numer telefonu rejestrowanego w serwisie podmiotu.
c. Prawdziwość danych jest weryfikowana przez serwis (wysyłanie wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym) oraz może być dodatkowo weryfikowana przez administratora serwisu.
d. Korzystanie z serwisu jest możliwe po zalogowaniu (poprzez adres e-mail i indywidualne hasło), a nazwą widoczną w serwisie jest nazwa podmiotu wskazana podczas procesu rejestracji.
e. Organizator konsultacji zyskuje dostęp do konta w serwisie, które umożliwia dodawanie i edytowanie prowadzonych przez siebie konsultacji (po akceptacji administratora), edytowanie konta oraz dostęp i możliwość tworzenia zestawień komentarzy uczestników konsultacji pozostawionych przy prowadzonych przez siebie konsultacjach.
f. Organizator konsultacji (po zalogowaniu) zamieszcza dokument będący przedmiotem konsultacji poprzez zakładkę Konsultomat - wpisuje tytuł i opis przedmiotu konsultacji, dodaje plik dokumentu i link – o ile występuje – do źródła konsultacji oraz definiuje szablon odpowiedzi (zakres pytań) i okres konsultacji.
g. Zgłoszenie zostaje przesłane do administratora, a po pozytywnej weryfikacji dokument jest niezwłocznie publikowany w serwisie stacja-konsultacja.pl.
h. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji dokumentu szczególnie w przypadkach wskazanych  w punkcie 6 niniejszego paragrafu.
4. Udział w konsultacjach:
a. Udział w konsultacjach (pozostawianie komentarzy) wymaga rejestracji użytkownika jako uczestnika konsultacji.
b. Proces rejestracji uczestnika konsultacji wymaga podania adresu e-mail.
c. Prawdziwość danych jest weryfikowana przez serwis (wysyłanie wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym).
d. Korzystanie z serwisu jest możliwe po zalogowaniu (poprzez adres e-mail i indywidualne hasło), a nazwą widoczną w serwisie jest nazwa wskazana podczas procesu rejestracji.
e. Uczestnik konsultacji zyskuje dostęp do konta w serwisie, które umożliwia edycję danych oraz dostęp i możliwość tworzenia zestawień własnych komentarzy pozostawionych przy konsultacjach prowadzonych w serwisie.
f. Uczestnik konsultacji (po zalogowaniu) ma możliwość pozostawienia swoich uwag i komentarzy do prowadzonych konsultacji, których zestawienie jest dostępne w zakładce „Wyraź zdanie” oraz „Mapa konsultacji”.
g. Uczestnik konsultacji pozostawia swoje komentarze w ramach zdefiniowanego w danej konsultacji szablonu, ma też możliwość wpisania uwag o charakterze ogólnym.
h. Rejestracja w serwisie jak organizator konsultacji uprawnia jednocześnie do pozostawiania uwag i tworzenia zestawień na tych samych zasadach, jak uczestnik konsultacji.
5. Administrator ma możliwość wygenerowania zestawienia uwag w procesie konsultacji i przekazania ich do organizatora konsultacji. Zestawienie to nie powinno być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ani żadnej z jej organizacji członkowskich, gdyż jest jedynie kompilacją zgłoszonych uwag przez zalogowanych użytkowników serwisu.
6. Użytkownicy serwisu stacja-konsultacja.pl bez zalogowania mogą przeglądać konsultowane dokumenty, przeglądać pozostawione komentarze, otrzymywać newsletter oraz zgłosić administratorowi konsultację. Na podstawie zgłoszenia administrator podejmie decyzję o jej publikacji.
7. Przedmiot konsultacji oraz komentarze uczestników konsultacji nie mogą zawierać w szczególności:
a. treści sprzecznych z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszających prawa innych osób lub podmiotów,
b. sformułowań obraźliwych lub wulgarnych,
c. treści reklamowych i wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.


§3 Administracja serwisu stacja-konsultacja.pl

1. Serwis stacja-konsultacja.pl (w szczególności: nazwa, wygląd graficzny, koncepcja, logo, rozwiązania informatyczne) podlegają ochronie prawnej.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych dokumentów ani za treść komentarzy.
3. Użytkownicy serwisu mają możliwość zgłaszania administratorowi wszelkich nieprawidłowości (w przypadku komentarzy poprzez funkcję zgłoszenia nadużyć, a w przypadku innych nieprawidłowości poprzez kontakt e-mail z administratorem).
4. Zaobserwowane lub zgłoszone nieprawidłowości będą weryfikowane przez administratora, a w przypadku ich potwierdzenia dostęp do wątpliwych treści będzie wyłączany.
5. W przypadku nadużyć lub użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem konto użytkownika będzie usuwane.
 

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji w serwisie stacja-konsultacja.pl organizatorzy konsultacji oraz uczestnicy konsultacji mają możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wyrażając zgodę ww. użytkownicy przyjmują jednocześnie do wiadomości, że:
a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Federacja-Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Mostowej 27, 87-100 Toruń;
b. dane są zbierane w celu umożliwienia dostępu do funkcjonalności serwisu stacja-konsultacja.pl oraz jego obsługi;
c. przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia dostęp do funkcjonalności serwisu stacja-konsultacja.pl (szczególnie w zakresie organizacji konsultacji i uczestnictwa w konsultacjach);
d. użytkownicy dysponują prawem dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.


§5 Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie serwisu stacja-konsultacja.pl.
2. W przypadku zaistnienia znaczących zmian w niniejszym Regulaminie (w szczególności § 2 ust. 2) administrator jest zobowiązany do powiadomienia zarejestrowanych użytkowników o zmianie przed terminem jej wejścia w życie (do postępowań rozpoczętych przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin poprzedzający).

logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych