Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

WSTĘPNA WERSJA REKOMENDACJI SŁUŻĄCYCH AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Niniejszy dokument zawiera zestaw rekomendacji zwiększających zakres i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na podkarpackim rynku pracy .  Rekomendacje zostały opracowane w ramach projektu Podkarpacie młodych –  edukacja, praca, satysfakcja! .  Projekt współfinansowany jest z EFS w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Realizatorem projektu jest Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zawiązanie regionalnego partnerstwa oraz opracowanie rekomendacji w następujących obszarach: 1. dla instytucji rynku pracy  w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniającego najefektywniejsze:  sposoby rekrutacji  oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego; 2. w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w tym sformułowania kryt. konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER; 3. w zakresie wspierania osób młodych przez MRPiPS oraz KG OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER; 4. zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości. 5. w zakresie systemowego wsparcia osób młodych. Partnerstwo zadaniowe, którego celem jest wypracowanie rekomendacji, aktualnie składa się z: Fundacja Aktywizacja Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Grupy przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Komenda Wojewódzka Stowarzyszenie Radość z Dębicy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim W pracach aktywnie uczestniczą także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Partnerstwo ma charakter otwarty na : podmioty zajmujące się problematyką młodzieży.  W tym młodzież, w szczególności osoby zaliczane do grupy NEET. Instytucje Rynku Pracy. Instytucje pomocy i integracji społecznej. Podmioty funkcjonujące w systemie edukacji. Pracodawcy, organizacje pracodawców. Poniżej przedstawiamy efekt prac zespołów składających się z ekspertów reprezentujących wyżej wymienionych partnerów oraz zajmujących się problematyką rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzone były badania jakościowe oraz analiza danych zastanych. Efektem tego etapu są dwa raporty: Ekspertyza. Sytuacja osób młodych oraz potrzeby i oczekiwania pracodawców w kontekście  polityki wobec osób młodych w województwie podkarpackim, dr. Artur Grzesik, Rzeszów, wrzesień 2016. Raport podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Piotr Buczek, Rzeszów, sierpień 2016. Organizowane były także spotkania z młodzieżą, instytucjami rynku pracy, pracodawcami. Wstępne wersje rekomendacji poddane zostaną w październiku konsultacjom zewnętrznym. Do konsultacji drogą mailową zaproszone będą podmioty wymienione powyżej. Informacja będzie też dostępna na http://postawnamlodych.org.pl/ Zebrane uwagi będą uzupełnione opiniami uczestników spotkań organizowanych na terenie województwa.  Wszelkie propozycje zmian oraz nowe rozwiązania będą analizowane przez zespół pracujący nad rekomendacjami. W efekcie prezentowane niżej rekomendacje zostaną skorygowane w oparciu o uzasadnione propozycje oraz dołączone zostaną rekomendacje nad którymi aktualnie już pracują przedstawicie partnerów. Planowane są także konsultacje ostatecznego produktu. Zgodnie z harmonogramem prac dokument zawierający rekomendacje będzie opracowany na przełomie listopada i grudnia. W grudniu też odpędzie się spotkanie podsumowujące realizowane działania oraz określające cele i zadania partnerstwa na kolejne lata.
Organizator konsultacji: Fundacja Aktywizacja
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1216345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (16)
użytkownikkomentarz
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
14. NEET na swoim
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
działanie/działania
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Działanie1.  : Wprowadzenie rozwiązań obligujących podmioty przyznające dotację na przeprowadzanie szczegółowej analizy predyspozycji w szczególności w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, nigdy nie pracujących, absolwentów.
Działanie 2. Uelastycznienie kategorii wydatków możliwych do sfinansowanie w ramach dotacji poprzez zastosowanie adekwatnych zapisów w regulaminach obowiązujących w każdym PUP
Działanie 3: Umożliwienie osobom młodym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą korzystanie z KFS.
Uzasadnienie uwagi:
ad 1
Zaplanowanie w IPD dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynika ze szczegółowej analizy sytuacji zawodowej bezrobotnego. Jest to wsparcie inicjowane przez bezrobotnego realizowane we współpracy z PUP-em. Przy rozpatrywaniu wniosków analizowane są kwalifikacje osoby do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach dotacji istnieje możliwość pokrycia wydatków na konsultacje i doradztwo związane z uruchomieniem działalności (jest to zasadne w przypadku osób zamierzających samodzielnie prowadzić np. księgowość ). Najczęściej bezrobotni decydują się na zlecanie specjalistycznym biurom prowadzenia spraw księgowych. Zatem finansowanie wszystkim osobom szkoleń z zakresu przedsiębiorczości jest nieuzasadnione. Stanowi to znaczne wydatki w projekcie, zawyża koszty poniesione na uczestnika, a ukończenie szkolenia (nawet rozbudowanego) nie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia działalności (księgowość, aspekty prawne).

ad 2
Kategorie wydatków reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisy wykonawcze do ustawy. Zmiana kategorii wydatków wiąże się ze zmianą uregulowań prawnych, a więc wdrożenie rekomendacji w tym zakresie jest niemożliwe od 2017 roku. Regulaminy wprowadzone przez PUP-y nie ograniczają dostępności do środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wydatki ustalane są indywidualnie z bezrobotnym na etapie rozpatrywania wniosku.
Podmioty przyznające dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (inne niż PUP) również posiadały/posiadają regulaminy przyznawania dotacji. Poza tym dostępność środków dla potencjalnych uczestników w PUP jest wyższa. Inni operatorzy kwalifikowali uczestników na szkolenia, z czego możliwość uzyskania środków miało co najmniej 80% uczestników. Nie stanowiło to również gwarancji udzielenia wsparcia na dotację, a poniesiono koszty na szkolenia. Często te osoby, którym odmówiono wsparcia w projektach konkursowych powracają do ewidencji PUP i ubiegają się o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Liczba osób, którym odmówiono w PUP wsparcia jest na znacznie niższym poziomie.
ad 3
Wymagane są w tym zakresie zmiany uregulowań prawnych.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
13 - Indywidualny plan działania – kluczowy drogowskaz
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Ocena skutków wdrożenia rekomendacji
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Sugerowane jest, aby podjąć działania mające na celu przeanalizowanie możliwości nie objęcia działaniami IPD uczestników, którzy mają jasno sprecyzowaną formę wsparcia, w której chcieliby uczestniczyć (staż, dotacja), a dodatkowo w przypadku staży, gdy pracodawca złożył imienny wniosek o przyznanie stażysty.
Uzasadnienie uwagi:
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Powiatowe Urzędy Pracy mają obowiązek opracowania IPD dla każdej zarejestrowanej osoby bezrobotnej. Nie ma znaczenia, czy osoba będzie uczestnikiem projektu
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
13 - Indywidualny plan działania – kluczowy drogowskaz
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Uzasadnienie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
1. IPD powinno być przygotowywane przez doradcę zawodowego/doradcę klienta znającego realia rynku pracy oraz potrafiącego w tym kontekście usytuować osobę bezrobotną/ poszukująca pracy
2. Jednak dopiero w roku 2009,gdy weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pojęcie IPD zostało dokładnie omówione, a opracowanie IPD dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne dłużej niż pół roku stało się obowiązkiem powiatowych.

3. IPD powinno być przygotowane niezwłocznie po rozpoczęciu współpracy z osobą chcącą zaktywizować się zawodowo. Zakres IPD powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb klienta.
IPD powinno być przygotowane niezwłocznie po rozpoczęciu współpracy z osobą chcącą zaktywizować się zawodowo - to samo zdanie wyżej
4. Jak wynika z doświadczenia instytucji rynku pracy zajmujących się opracowywaniem oraz wdrażaniem IPD, obecnie dokument ten jako umowa pomiędzy klientem a doradcą zawodowym klienta nie jest w pełni elastycznym oraz dostosowanym do potrzeb klienta narzędziem. Na pierwszym etapie tworzenia IPD doradca z klientem nie są w stanie precyzyjnie zaplanować wszystkich działań i form wsparcia mających na celu pełną aktywizację zawodową.
Uzasadnienie uwagi:
Ad. 1  , Ad. 4
Z treści całości uzasadnienia wynika, że IPD w PUP przygotowują doradcy zawodowi. Od 2014r (nowelizacji ustawy) IPD wspólnie z klientem opracowują doradcy klienta. Funkcję doradcy klienta zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia … mogą pełnić pracownicy kluczowi PUP - pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego  , specjaliści ds. programów.
Ad. 2
Od 2014 roku PUP opracowują IPD dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych W PUP.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
12. Maksymalizacja oferowanych form wsparcia – efekt synergii.
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
ocena skutków wdrożenia rekomendacji
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Należy monitorować liczbę osób powracających do rejestru osób bezrobotnych po udziale w projekcie z jednoczesnym diagnozowaniem przyczyn, dla których osoba ponownie powróciła do rejestru. Prowadzenie takiego monitoringu pozwoli na diagnozę, czy powrót do rejestru był np. wynikiem źle określonego IPD. Dzięki określeniu przyczyny niepowodzenia osoby na rynku pracy, możliwe będzie wyeliminowanie bądź usprawnienie w przyszłości działań mało efektywnych.

Dodatkowo rekomenduje się wprowadzenie stałego oraz okresowego monitoringu Efektywności i trwałości firm powstałych w wyniku wsparcia środkami na podjęcie działalności gospodarczej, ale po okresie 2 lat od momentu powstania miejsca pracy
Uzasadnienie uwagi:
Powyższy zapis wskazuje, że wyłącznie PUP będą monitorować liczbę osób powracających do rejestru bezrobotnych. PUP nie są jedynymi realizatorami projektów w ramach POWER. Monitoring prowadzony przez PUP dawałby tylko cząstkowy obraz sytuacji osób kończących udział w projekcie. Nie każda z osób kończących udział projekcie musi powrócić do rejestru PUP.

Ustawa o promocji zatrudnienia  ... i przepisy wykonawcze do ustawy nakładają obowiązek 12 prowadzenia działalności gospodarczej i monitoringu realizacji umów w tym okresie.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
12. Maksymalizacja oferowanych form wsparcia – efekt synergii.
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Uzasadnienie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Przykładowe uwagi do form wsparcia:
 Doradztwo + przyznawanie dotacji na rozwój firmy Wspieranie nie projektów typowo dotacyjnych (podobnych do Działania 6.2), lecz projektów, w których dotacje będą jedną z form wsparcia do wyboru Celem wsparcia osób niepracujących powinno być zatrudnienie, a nie promocja przedsiębiorczości, należy więc przyznawać dotacje tylko tym osobom, u których prawdopodobieństwo podjęcia pracy najemnej po zastosowaniu innych form wsparcia jest niskie. W tym celu należy oczekiwać od projektodawców, by prowadząc diagnozę uczestnika określali perspektywy uzyskania przez niego zatrudnienia przy zastosowaniu dotacji i innych form wsparcia. (…)
 Praktyka + szkolenie zawodowe + staż (współfinansowany przez pracodawcę) Podczas diagnozy potrzeb uczestników projektów systemowych (IPD), należy przeanalizować czy osoby kierowane na staż powinny uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń lub kursów podnoszących kwalifikacje
 Staż + refundacja wynagrodzenia (opis niżej „dobra praktyka”)(…)
 aktywność społeczna, typu wolontariat - młodzież bardziej aktywna społecznie, łatwiej odnajduje się na rynku pracy.
 Osoby z niepełnosprawnością. Problemem jest nie tylko ponoszenie kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, ale także przygotowanie dla niej odpowiedniego miejsca pracy. Pracodawcy nie chcą tych kosztów ponosić, bo często zatrudnianie osób niepełnosprawnych ma charakter krótkookresowy. Należy podejmować działania zmierzające do zapewnienia trwałości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej oraz właściwego przygotowania jej stanowiska pracy i zapewnienia odpowiednich warunków pracy. W przypadku wsparcia prozatrudnieniowego należy refundować nie tylko koszty wynagrodzenia, ale także wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Uzasadnienie uwagi:
Koszt jednostkowy na uczestnika w projektach jest ograniczany. Łączenie wielu form pomocy przekłada się nie tylko na budżet, ale i na harmonogram działań. Maksymalny okres realizacji projektów pozakonkursowych wynosi 18 miesięcy, dlatego też wdrożenie powyższych rozwiązań będzie niemożliwe. Poza tym część propozycji dot. form pomocy jest niezgodna z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (staż współfinansowany przez pracodawcę, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, wolontariat). Ograniczenie dostępności do dotacji na działalność gospodarczą poprzez promowanie postawy prozatrudnieniowej, a nie przedsiębiorczości nie znajduje uzasadnienia.
Samozatrudnienie jest szansą na zmianę statusu społecznego i ekonomicznego. W sytuacji kiedy osoby nie posiadają doświadczenia zawodowego trudno jest znaleźć zatrudnienie, tak więc samozatrudnienie jest alternatywą na podjęcie aktywności zawodowej. Ponadto bezrobotni w działalności upatrują także możliwość osiągania wyższych dochodów za pracę (wynagrodzenie oferowane przez pracodawców często kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę lub nieznacznie je przewyższa). Prowadzenie działalności pozwala także na zorganizowanie czasu pracy, który pozwoli na godzenie ról pracowniczych i rodzinnych (dot. to zarówno kobiet, jak i mężczyzn w związku ze zmieniającym się modelem funkcjonowania rodziny).
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
12. Maksymalizacja oferowanych form wsparcia – efekt synergii.
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Wskaźniki i sposób monitoringu
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Organizacja konkursów lub projektów pozakonkursowych polegających uwzględniających współfinansowanie staży przez pracodawców;
Uzasadnienie uwagi:
Powyższe rozwiązanie nie może zostać wdrożone w projektach pozakonkursowych, gdyż PUP-y realizują projekty, zarówno pozakonkursowe, jak i konkursowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Proponowane wdrażanie rekomendacji od 2017 jest niemożliwe, gdyż wymagałoby zmian w ww. ustawie.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
11. Wsparcie szyte na miarę
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
działanie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Działanie pozwalające na indywidualizację wsparcia, które warto rozważyć na poziomie wojewódzkim:
1. Zaprojektowane formy działań jako katalog otwarty. Oznacza to, że podmioty realizujące zakres wsparcia, w pracy z osobami młodymi mogą wykorzystywać szerokie spektrum działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę osób pozostających bez pracy i wspomagać proces aktywizacji zawodowej.
2. Rozliczanie za efekty –(kwoty ryczałtowe) PRZYKŁAD Konsorcjum B-4 i ALTUM projekt mający na celu działania aktywizacyjne dla osób pozostających bez pracy mające na celu doprowadzenie ich do zatrudnienia  . Istotnym z punktu widzenia najefektywniejszego sposobu realizacji w stosunku: efekt do ceny będzie ryczałt, dzięki któremu realizatorzy będą mogli indywidualnie dopasować każdorazowo potrzebne wsparcie do potrzeb konkretnej osoby. Alternatywą może być opcja płacenia za rezultat, która pozwoli na elastyczne reagować na potrzeby wynikające w trakcie prowadzenia projektów.
3. Dopasowanie wsparcia do uczestnika – wprowadzenie możliwości dokonywania zmian w projekcie by ścieżka była jak najbardziej efektywna Co do zasady, aby dopasować wsparcie do potrzeb odbiorców, nie należy z góry precyzyjnie określać w projektach tematyki szkoleń i liczby ich uczestników, lecz pozostawiać możliwość uszczegółowienia po przeprowadzeniu rekrutacji i diagnozy. Należy wymagać od projektodawców diagnozy potrzeb, zapewnienia elementów doradztwa i zaplanowania wsparcia (IPD) dla każdego uczestnika oraz realizacji dalszego wsparcia zgodnie z wynikami IPD (nie „dostosowywania” IPD do przewidzianych działań).


5. Projekty pozakonkursowe – konieczność wprowadzenia finansowania wsparcia miękkiego dla uczestników projektu – rozszerzenie dotychczasowej bez kosztowej formy – poprzez zapewnienia możliwości takiego wsparcia ze środków projektu.
Jednym z rozwiązań ułatwiających takie działania będzie odstąpienie od oceniania PUP w oparciu o efektywności kosztową
Uzasadnienie uwagi:
ad 1
Niemożność realizacji założeń ze względu na małą liczbę osób posiadających kwalifikacje do wykonywania powyższych działań. Ponadto krótki okres objęcia wsparciem (tj. 4 miesięcy od zarejestrowania w PUP) powoduje, że szeroki zakres form pomocy w rzeczywistości ulegnie znacznemu zawężeniu.
ad 2
Zapis nie precyzuje, czy premia będzie przysługiwała uczestnikom projektu (np. w sytuacji podjęcia zatrudnienia), czy beneficjentom wdrażającym realizacje projektu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z aktywizacją kolejnych bezrobotnych.
ad 3
Opracowując wniosek o dofinansowanie trudno byłoby zaplanować konkretne wskaźniki produktu oraz rezultatu, budżet oraz harmonogram realizacji. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie zmiany (zwłaszcza powodujące zmniejszenie wskaźników) będą akceptowane przez IZ.
ad 5
Proponowane rozwiązanie wymagałoby zwiększenia etatów na zatrudnienie doradców zawodowych i psychologów. Przy braku możliwości finansowych na zatrudnienie dodatkowego personelu realizowanie wsparcia miękkiego byłoby niemożliwe. Powyższe rozwiązanie wymaga zmiany zasad finansowania i rozliczania kosztów pośrednich w projektach pozakonkursowych.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
10 - Wsparcie rodziny i otoczenia osób aktywizowanych
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Działanie/działania
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Działanie 1: Wdrożenie działań włączających rodzinę i otoczenie w proces aktywizacji osób młodych poprzez oferowanie im form wsparcia jako jednego z elementów realizowanych projektów/działań skierowanych do osób młodych.
Przykładowe formy wsparcia: warsztaty motywacyjne, warsztaty z prawnikiem, pomoc asystenta rodziny dla rodzin patologicznych.
Uzasadnienie uwagi:
PUP pracują w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizując projekty również opieramy się tylko i wyłącznie o przepisy w/w ustawy. Poza tym rejestracja w PUP jest dobrowolna. Nie mamy możliwości realizować działań włączających rodzinę i otoczenie w proces aktywizacji osób młodych.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
9. Przeedukowanie NEET-ów
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Działanie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Działanie 1: Diagnoza stanu ilościowego zjawiska „przeedukowania” NEETsi – osób, które „kolekcjonują” kursy, szkolenia, certyfikaty, itp., które nie dają szansy na zatrudnienie.
Działanie 2: Włączenie organizacji pozarządowych w proces nabywania kompetencji miękkich, podczas trwania kształcenia formalnego w ramach szkoleń, warsztatów itp.
Uzasadnienie uwagi:
Adresatem powyższych działań nie powinny być powiatowe urzędy pracy.
Działanie 1- ustalenie liczby osób „przeeedukowanych” nie ma znaczenie z punktu realizacji IPD. Na etapie przygotowania IPD doradca klienta analizuje wszystkie dokumenty przedłożone przez bezrobotnego oraz historie podjętych działań aktywizacyjnych. Podjęte działania aktywizacyjne mają na celu podjęcie efektywnego zatrudnienia i przy planowaniu form wsparcia brane sa dotychczasowe odbyte kursy, szkolenia, itp.
Działanie2- Liczba godzin szkolenia może uniemożliwić osobom jednoczesny udział w działaniach miękkich realizowanych przez inne podmioty. Kładziony jest nacisk na realizację szkoleń, po których uczestnik podejmie zatrudnienie (szkolenia indywidualne, szkolenia w ramach bonu szkoleniowego). Skierowanie na szkolenie musi zostać poprzedzone rozeznaniem rynku pracy, a jego ukończenie musi stanowić gwarancje zatrudnienia.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
8. Dotarcie do NEET-ów z wyższym wykształceniem
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
działanie/działania
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
1. Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wspólnie przez instytucje rynku pracy z akademickimi biurami karier oraz akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości – targi pracy, tematyczne imprezy, eventy (konferencje, seminaria) angażujące także pracodawców.
Uzasadnienie uwagi:
Nie wskazano kto powinien być inicjatorem działań informacyjno-edukacyjnych. Część PUP-ów organizuje w swoim powiecie targi pracy i spotkania z pracodawcami. Organizacja imprez, eventów, konferencji i seminariów wiąże się z nakładami finansowymi na zaplecze lokalowe, techniczne, catering, itp. Nakłady finansowe mogą być niewspółmierne do osiągniętych celów.
Ponadto nie w każdym powiecie zlokalizowane są siedziby uczelni wyższych. Organizowanie np. konferencji w dużych ośrodkach edukacyjnych ograniczy dostęp osobom młodym do wiedzy na temat przedsiębiorczości i „pracy na swoim”.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
7 - System monitoringu absolwentów pod kątem ich aktywizacji zawodowej.
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Ocena skutków wdrażania rekomendacji
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Skutkiem społecznym wdrożenia rekomendacji będzie zwiększenie wiedzy sytuacji absolwentów pod kątem ukończonej edukacji. Skutkiem będzie również ewentualna konieczność modyfikacji programów i efektów kształcenia na poziomie studiów wyższych do potrzeb rynku pracy.
Uzasadnienie uwagi:
W naszej ocenie należy dodać również konieczność modyfikacji programów i efektów kształcenia na poziomie szkół średnich i zawodowych do potrzeb rynku pracy - nie każdy absolwent szkoły średniej idzie na studia. Również część młodych osób kończy edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Poza tym rekomendacja nie ma wpływu na realizację programu POWER przez PUP.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
6- Dobry projekt ma szansę powodzenia, jeśli będzie realizowany przez kompetentnego projektodawcę
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Ocena skutków wdrażania rekomendacji
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
W trybie pozakonkursowym rekomenduje się także powoływanie partnerstwa projektowego.
Uzasadnienie uwagi:
Nie ma możliwości finansowania kosztów partnerstwa w projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
4. Dostępny PO WER
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
działanie/działania
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Działanie 1: Uwzględnienie w Rocznym Planie Działania na rok 2017 kryterium premiującego uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w projekcie oraz określenie 10 punktowej wagi dla tegoż kryterium.
propozycja:
Działanie 3: kryterium umożliwiające pierwszeństwo udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym w projektach pozakonkursowych
Uzasadnienie uwagi:
Dotychczas w projektach pozakonkursowych zobowiązano PUP-y do obejmowania obligatoryjnie wsparciem osoby bezrobotne niepełnosprawne (wg proporcji wskazanej przez WUP), natomiast w projektach konkursowych premiowane są projekty, w których zapewniona zostanie możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych.
Przytoczono w uzasadnieniu dane liczbowe dot. liczbę wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, także liczbę osób bezrobotnych do 30 roku życia. Dane te jednak nie przekładają się na liczbę potencjalnych uczestników kwalifikujących się do PO WER. Dane dot. bezrobocia wśród niepełnosprawnych podano ogółem (łącznie I, II, III profil pomocy). Niemniej jednak wsparciem w projekcie można objąć wyłącznie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy. Osoby niepełnosprawne ze względu na warunki zdrowotne (często również wskutek innych barier) mają ustalony III profil pomocy. Zawęża to liczbę osób, które mogą zostać objęte wsparciem. Dodatkowo opracowany IPD nie zawsze wpisuje się w założenia PO WER. Nie zawsze istnieje zasadność modyfikacji IPD i powielania wsparcia w projekcie (np. niezasadne jest szkolenie lub kolejny staż w projekcie, osoba nie zamierza podejmować własnej działalności gospodarczej).
Należałoby zatem złagodzić warunki naboru osób niepełnosprawnych do projektów pozakonkursowych.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
3 - Wykorzystanie potencjału PAI
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Wskaźnik i sposób monitoringu
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Liczba osób, które objęto wsparciem w ramach projektów EFS realizowanych przez PUP po procesie przeprofilowania po PAiI
Uzasadnienie uwagi:
Do Programu Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby z określonym III profilem pomocy korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Urzędy Pracy nie realizują PAI na dużą skalę, wynika to głównie z tego, że nie wszystkie gminy są zainteresowane organizowaniem u siebie prac społeczne użytecznych w ogóle, lub organizują je dla niewielkiej liczby osób bezrobotnych. Wśród osób kierowanych do PAI pojedyncze osoby to bezrobotni do 30 roku życia. Trudno więc mówić tu o możliwości wykorzystania potencjału jakim jest PAI i ustalania powyższego wskaźnika
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Dorota Kupiec
Nr rekomendacji:
2 - Pełny dostęp do wsparcia dla grupy docelowej poddziałania 1.3.1
Element rekomendacji -nazwa wiersza:
Uzasadnienie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Rekomendacja wiąże się z zapewnieniem pełnego dostępu osobom młodym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji do instrumentów rynku pracy w ramach PO WER.
Grupa docelowa określona dla poddziałania 1.3.1 to (za SZOOP PO WER):
osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
-wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
2. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
5. matki przebywające w domach samotnej matki,
6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
Grupa ta nie może zostać objęta wsparciem w ramach projektów konkursowych. W pozakonkursowych oraz realizowanych przez OHP zgodnie z SZOOP osoby mogą brać udział.
Uzasadnienie uwagi:
Powiatowym Urzędom Pracy będzie trudno dotrzeć do grup docelowych, gdyż osoba rejestrująca się w PUP jako bezrobotna nie ma obowiązku informowania nas o tym np., że była wychowankiem pieczy zastępczej  , czy matką opuszczająca pieczę.
imie nazwisko/ nazwa instytucji:
Dorota Kupiec, Ewa Woźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
miejscowość:
Stalowa Wola
Komentarze ogólne (1) pokaż
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych